Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с община Стара Загора ще предоставя социалната услуга „Личен асистент”

Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с община Стара Загора ще предоставя социалната услуга „Личен асистент”

От 10.01.2011г. в община Стара Загора стартира изпълнението на ІІ-ри етап на Проект „Подкрепа за достоен живот”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи” чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с общината ще предоставя социалната услуга „Личен асистент” За 2-ри етап документите се подават от 10 до 24 януари 2011г., а предоставянето на социалната услуга е за период 12 месеца, считано от 10.03.2011 г. Подаването на документи за включване в Проекта се извършва в общината по местоживеене на кандидата /настоящ адрес/. Лицата, които са подали документи и са класирани на І-ви етап, участват в класирането без да е необходимо да подават повторно такива. За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:  лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;  лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ;  лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;  деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ • ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в общината • Документ за самоличност /копие/; за дете – удостоверение за раждане /копие/ • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител /копие/ • Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК /копие/ • Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата /копие/ • Декларация /свободен текст/, че към момента на кандидатстването лицето не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми финансирани от други източници или по друг ред /в случай, че ползва към момента на подаването – лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител/ • Пълномощно /свободен текст/, нотариално заверено, за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст /до 60 год. за жени и 63 год. за мъже/, отговарящи на едно от следните изисквания:  безработни лица;  трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;  неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд. • Поощрява се включването на трудоспособни лица, които са т.нар. външни за семейството, с цел възможност за по-активно участие в социално-икономическия живот на зависимите членове на семейство, в което се полагат грижи за лице с трайно увреждане. • Кандидат за личен асистент може да бъде и член на семейството на кандидат-потребителя (син/дъщеря, родител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо на семейни начала лице, друг член на домакинството), който е в трудоспособна възраст. • За задоволяване на специфични потребности на хората с увреждания, би било добре да има кандидати за лични асистенти - лица с помагащи професии, които могат да извършват почасов труд. • Кандидати, които притежават знания и практически умения за предоставяне на услугата „Личен асистент” (преминали обучителни курсове и извършвали социалната услуга по други проекти и програми), не се ползват с предимство. Те кандидатстват на общо основание, като одобрените по настоящия проект няма да бъдат включвани в обучителните курсове. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ • ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в общината • Документ за самоличност (копие) • Автобиография • Свидетелство за съдимост • Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда / ако кандидатът е безработен / • Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/ • Служебна бележка от образователната институция /ако кандидатът учи – редовно обучение/ • Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/ • Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти /или декларация – свободен текст, с описание на завършен обучителен курс/ • Пълномощно /свободен текст/, нотариално заверено, за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично КАНДИДАТИТЕ за лични асистенти и за потребители на социалната услуга подават документи /или чрез свой представител/ за втори етап, от 10 до 24 януари 2011г., вкл. в Центъра за информация и услуги в сградата на общинска администрация Стара Загора. За допълнителна информация тел. 042/614 871;614 872;614 879

   

0 коментарa

Виж още