Безработицата в Стара Загора и Казанлък е 6,6%

Безработицата в Стара Загора и Казанлък е 6,6%

Безработицата в страната през месец юни продължи да намалява и равнището й достигна 10,7%, с 0,5 процентни пункта по-ниско от предходния месец. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през юни в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 856 безработни и равнището на безработица е 10,1%, с 0,6 пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо май 2014 година равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта, а регистрираните безработни със 142 души. С най-ниско равнище на безработица са общини Стара Загора и Казанлък – 6,6%, а с най-високо община Николаево – 72,6%. Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец юни също намалява. Регистрирани са 5284 безработни. Равнището на безработица е 6,7%, с 0,1 процентни пункта по-ниско от това през май и с 4,0 пункта по-ниско от средното за страната. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 5134, равнище на безработица - 6,6 на сто; община Опан - регистрирани безработни 150, равнище на безработица - 23,8%. В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 3149 (59,6 на сто). Увеличението спрямо предходния май е с 1,3 пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 41,6 на сто през юни, 42,9 на сто предходния май. Намаляват безработните в младежка възраст (719 през юни, 887 предходния май). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 477 (9,0 на сто). Сравнението с предходния май показва намаление с 1,2 пункта. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2637, с 1,8 на сто повече от регистрираните на възраст 30-50 години през май. Нараства с 1,7 на сто месечният брой на безработните над 50 години – 1928 в отчетния месец, 1896 през май. С 52,3 на сто нараства броят на новорегистрираните безработни (684 през юни, 449 предходния май), като 264 (38,6%) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги (355), индустрия (177) и търговия (85).

   

0 коментарa

Виж още