Безработицата продължава да расте

Безработицата продължава да расте

Според резултатите от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през третото тримесечие на 2009 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 465.1 хил., или 67.7% от населението в същата възрастова група. В сравнение с третото тримесечие на 2008 г. равнището на икономическа активност на населението отбелязва намаление с 0.8 пункта. Коефициентите на икономическа активност са съответно 72.4% за мъжете и 63.0% за жените. Коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години през третото тримесечие на 2009 г. e 63.1%, или с 1.9 пункта по-нисък в сравнение със същия период на миналата година. Коефициентът на заетост достига 67.4% за мъжете и 58.9% за жените, като за разглеждания период се наблюдава намаление и при двата пола (съответно с 2.2 и с 1.5 пункта). През третото тримесечие на 2009 г. безработните лица са 234.5 хил., от които 127.0 хил. - мъже, а 107.5 хил. - жени. Коефициентът на безработица е 6.7% и спрямо съответното тримесечие на 2008 г. се увеличава с 1.6 пункта. Коефициентите на безработица по пол не се различават съществено, но различието в равнището на безработица по местоживеене остава значително. В селата коефициентът на безработица е 9.7% и е с 4.0 пункта по-висок от този в градовете (5.7%). Безработните младежи (15 - 24 навършени години) са 48.1 хиляди. Коефициентът на младежка безработица е 16.5%. Броят на безработните лица с продължителност на безработицата по-малка от една година се увеличава с 54.9% в сравнение с третото тримесечие на 2008 г. и достига до 135.8 хил. през третото тримесечие на 2009 г., докато броят на продължително безработните лица (от една или повече години) през посочения период остава почти непроменен. Продължително безработни са 98.7 хил., или 42.1% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 2.8%.

   

0 коментарa

Виж още