Благоевградска област е на 19-о място по средна работна заплата

Благоевградска област е на 19-о място по средна работна заплата

В началото на месец октомври 2011 г. броят на наетите на работа в област Благоевград е 80 507, от които 21 500 души са в обществения и 59 007 – в частния сектор. В края на годината се наблюдава увеличение на наетите на работа лица с 1214 лица (1,5%). През предходното тримесечие сме имали намаление на наетите с 585 лица (0,7%). Увеличението на заетите основно идва от частния сектор, където те достигат до 60 063, или са се увеличили с 1 056 души (1,8%). В обществения сектор също имаме увеличение на наетите със 158 лица. Най-голямо е увеличението през изтеклото тримесечие в отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство”, следват я отрасъл „Култура, спорт и развлечения”, на трето място това е в отрасъл „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”. В структурата на наетите лица по икономически дейности най–голям е относителният дял на наетите по служебни и трудови правоотношения в дейностите „”Преработваща промишленост”, и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 40,4 и 12,4%. Жените в отпуск по майчинство през месец декември са били 1 892, а наетите на непълно работно време – 7 983 или 9,8% от всички наети. Лицата, наети на минимална работна заплата в края на годината са били 4 182 или – 5,2% от наетите. В сравнение с останалите области на страната нашата област е на 19-о място по средна работна заплата. Девет са областите, които имат по-ниска средна работна заплата, като във Видин тя е 493 лева. Най-висока средна работна заплата получават в София – столица - 975 лева. Мъжете получават повече и тяхната средна работна заплата е 580 лева, а на жените тя е 518 лева. Най-високата средна работна заплата е в отрасъл „Финансови и застрахователни дейности” - 938 лева, следват я отрасъл „Операции с недвижими имоти” – 873 лева и на трето място – „Образование ” – 811 лева. Най-ниската средна работна заплата е в отрасъл „Административни и спомагателни дейности „ – 303 лева, отрасъл „Транспорт, складиране и пощи” - 416 лева и „Добивна промишленост” – 429 лева.

   

0 коментарa

Виж още