БНБ свали лихвата до 2,27%, отчита задълбочаване на кризата

БНБ свали лихвата до 2,27%, отчита задълбочаване на кризата

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка (БНБ), от централната банка обявиха, че основният лихвен процент (проста годишна лихва) става 2.27 на сто, считано от 1 май (т. е. - днес),съобщиха от пресцентъра на БНБ. БНБ представи и анализ на основните тенденции на развитие в икономиката на България, влияние на външните фактори върху нея и очакванията за динамиката на макроикономическите показатели на страната през 2009 година. Експертите от централната банка заключават, че глобалната икономическа криза продължава да се задълбочава през първото тримесечие на 2009 г. Повечето икономики отчитат спад в производството и външната търговия. Свиването на потребителското и инвестиционното търсене в основните индустриални икономики продължава, но с по-бавен темп. Глобалните конюнктурни индикатори за икономическа активност преустановиха тенденцията към намаление и в началото на годината се стабилизираха на достигнатите ниски нива. Спадът на цените на основни суровини и на суровия петрол също бе преустановен в началото на 2009 г. Тези показатели могат да се разглеждат като сигнал за възможно начало на възстановяване на растежа на световната икономика в края на текущата и в началото на следващата година. Глобалната икономическа криза все по-осезаемо влияе върху българската икономика. През второто и третото тримесечие на текущата година ще се свива външното търсене на български стоки. Влошената международна конюнктура и по-ниското вътрешно търсене ще повлияят негативно върху инвестиционните планове на предприятията. По-слабата строителна активност също ще допринесе за забавяне на инвестициите през годината. От банката очакват по-нисък прираст на доходите и спад в заетостта, които, заедно с повишената предпазливост на домакинствата, ще ограничават потреблението. Нетният износ ще има положителен принос в динамиката на Брутния вътрешен продукт (БВП). В резултат на по-слабото външно и вътрешно търсене ще спадне равнището на използване на производствения капацитет на фирмите и очакваният темп на икономически растеж ще бъде значително по-нисък от потенциалния. Тенденциите към забавяне на икономическия растеж през 2009 г. водят до очаквания за по-нисък темп на растеж на приходната в сравнение с разходната част на бюджета. Приносът на правителственото потребление в растежа на реалния БВП се очаква да е близък до нула, а размерът на бюджетното салдо към БВП на годишна основа да се понижава, но да остане положителен през прогнозния хоризонт. Очаква се през второто и третото тримесечие тенденцията към понижаване на инфлацията да продължи като следствие от забавянето в растежа на вътрешното търсене и продължаващото влияние на по-ниските в сравнение с 2008 г. цени на суровините и горивата. Очакваното понижаване на някои административно определяни цени също ще допринесе за намаляване на инфлацията.

   

0 коментарa

Виж още