България ще получи допълнително 36.83 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони

България ще получи допълнително 36.83 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони

Европейската комисия (ЕК) одобри отпускането на допълнително 36.83 млн. евро за България по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР). Средствата идват по линия на Европейския план за икономическо възстановяване, съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Преслав Борисов. Парите са предназначени за изпълнение на дейности по проекти по Ос 1 и Ос 3 на ПРСР, свързани с управление на водите (56% от средствата), производство на възобновяема енергия (35%) и преструктуриране на млечния сектор (9%), каза Борисов. Предвижда се увеличение с 10% на финансовата помощ (субсидия) за инвестиции, свързани с т.н. „нови предизвикателства” - изменение на климата; възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); управление на водите; биологично разнообразие; мерки, съпътстващи преструктурирането на млечния сектор и иновации, както и развитие на широколентов интернет в селските райони. В допълнение ще бъде увеличено и авансовото плащане от досегашните 20% на 50% от размера на субсидията по инвестиционните мерки по Програмата за проекти, подадени и договорирани през 2010 г. Като примерни дейности за България, по които може да се кандидатства са изграждане на пречиствателни станции, внедряване на водоспестяващи технологии, изграждане на инфраструктура на водоснабдителни системи в селските райони; изграждане на съоръжения за производство на енергия от ВЕИ, на съоръжения за преработка на биомаса и създаване на насаждения от многогодишни енергийни култури; предвижда се и подкрепата на инвестиции за повишаване на конкурентоспособността на млечния сектор. Управляващият орган (УО) на ПРСР предприе всички необходими действия и процедури за изменение на Националния стратегически план и на Програмата за развитие на селските райони, за да получи България тези средства, каза Цветанка Палазова, директор на дирекция „Развитие на селските райони” в МЗХ. Допълнителните средства по Европейския план за икономическо възстановяване се предоставят на всички държави-членки за 2009 г. и 2010 г. За България определената сума е 33.15 млн. евро, които заедно с 10% национално съфинансиране, равняващо се на 3.68 млн. евро, възлизат на 36.83 млн. евро. Европейският план за икономическо възстановяване, приет от Европейският съвет в края на 2008 г., предвижда предприемането на приоритетни действия, позволяващи ускорено адаптиране на икономиките на държавите-членки към предизвикателствата, свързани с икономическата и финансовата криза. Планът разполага с около 1.5 % от БВП на ЕС или приблизително 200 млрд. евро. От тази сума 1.020 млрд. евро се предоставят на всички държави-членки чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с цел активизиране на проектите, свързани с т. нар. „нови предизвикателства” - изменение на климата; възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); управление на водите; биологично разнообразие; мерки, съпътстващи преструктурирането на млечния сектор и иновации, както и развитие на широколентов интернет в селските райони.

   

0 коментарa

Виж още