ВАЖНО за гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове

ВАЖНО за гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове

Съгласно чл.4а, ал.1 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове ЗУПГМЖСВ /изм.ДВ №100/21.11.2008 г./ притежателите на жилищноспестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г. в Банка ДСК”-ЕАД, престояли пет и повече години към тази дата, могат да ги прехвърлят на роднини по права линия, а по съребрена – до втора степен включително. Промяна на титулярите на влогове става в „Банка ДСК” – ЕАД до 21.05.2009 г., след сключването на договор за прехвърляне на жилищноспестовен влог с нотариална заверка на подписите. За да ползват правата си по Закона новите титуляри следва да подадат документи пред Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ към Община Стара Загора в стая 622, сл.тел. 614 682. Последен срок за одобряване и включване на правоимащи възложители в окончателен списък по чл.7 от ППЗУПГМЖСВ е 21.11.2009 г.

   

0 коментарa

Виж още