ВАЖНО! За пръв път - конкурс за хора с трайни увреждания за заемане длъжности в държавната администрация

ВАЖНО! За пръв път - конкурс за хора с трайни увреждания за заемане длъжности в държавната администрация

Хората с трайни увреждания вече имат запазено място за работа в администрацията. Първият централизиран конкурс за хора с трайни увреждания за експертни длъжности в държавната администрация ще се проведе през март 2009 г. Регистрацията за участие ще бъде от 23 февруари до 8 март 2009 г. и ще става по електронен път чрез попълване на онлайн профил на сайта на Министерството на държавната администрация и административната реформа (www.mdaar.government.bg). Минималните изисквания към кандидатите са да имат завършено висше образование със степен бакалавър или магистър или завършен колеж със степен професионален бакалавър и да имат актуално решение от ТЕЛК/НЕЛК с установена намалена степен на работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто. Конкурсът ще се проведе от 23 до 27 март 2009 г. в тестови центрове в 6 града в страната – София, Варна, Пловдив, Велико Търново, Бургас и Монтана. Тестовите центрове са специално избрани така, че да са достъпни за хора с двигателни увреждания. Кандидатите със зрителни увреждания ще полагат теста в специално оборудвани за целта зали с екранен четец JAWS и синтезатор на речта „Гергана”. За кандидати със слухови увреждания ще бъде осигурен жестомимичен превод. Изпитът ще бъде под формата на тест от 60 въпроса, чрез които ще се провери нивото на познаване и разбиране на основните нормативни актове, регламентиращи функционирането на администрацията в България, функциите, правомощията, отговорностите на различните административни органи, информираността за историята и институциите на ЕС, както и въпроси за проверка на общата езикова подготовка. Всеки верен отговор ще дава по 1 точка, като за успешно преминаване на теста ще са необходими минимум 36 точки. Всички, които успешно преминат конкурса, стават част от националната база данни, от която всяка администрация може да избира и назначава само след интервю подходящ кандидат за съответната свободна позиция, определена за заемане от човек с увреждане. Освен чрез централизирания конкурс, всяка администрация може да обяви отделен конкурс специално за хора с увреждания за конкретната свободна длъжност. Ако реши да използва този вариант, административната структура трябва да организира такива конкурси до заемане на съответната свободна длъжност, определена за хора с увреждания. С промените в Закона за държавния служител се въведе задължението за администрациите с над 50 служители да определят поне 2% от длъжностите по служебно правоотношение за заемане само от хора с трайни увреждания. За по-малките администрации (от 26 до 50 служители) задължението е да наемат поне 1 служител с трайно увреждане. По тази квота в Министерството на държавната администрация и административната реформа са определени 3 експертни позиции за хора с трайни увреждания. На една от тези позиции – на длъжността младши експерт в отдел „Кариерно развитие и заплащане” вече е назначен човек с трайно увреждане. За останалите две места – за младши юрисконсулт в отдел „Правен и управление на собствеността” и младши експерт в дирекция „Административно регулиране и обслужване” – кандидатите ще бъдат избрани сред успешно представилите се на централизирания конкурс. По отношение на достъпността на сградите на администрациите по време на днешната пресконференция зам.-министър Бужка Лукич припомни, че с последните промени в Закона за държавния служител се въведе и задължението за органите по назначаване да осигурят адаптирана работна среда за работа на хората с увреждания. Това означава свободен достъп до сградите и адаптирани работни места в зависимост от вида увреждане на назначения експерт. За да подпомогне администрациите в изпълнението на тези задължения, МДААР със свои средства ще оборудва с подемни платформи и др. съоръжения сградите на областни и други администрации в страната. До момента в тази инициатива са включени сградите на областните администрации във Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Пазарджик, Русе, Стара Загора и Ямбол, Хасково, Монтана, Смолян и Пловдив. На следващия етап от реализацията ще бъдат включени и други важни публични сгради, които с приоритет трябва да бъдат адаптирани. Подробна информация за централизирания конкурс (условия и срокове за кандидатстване, препоръки за подготовка и пр.) са публикувани в специално създадената рубрика на сайта на МДААР на адрес: www.mdaar.government.bg/khsu_info.php.

   

0 коментарa

Виж още