ВАС отмени решението на ЦИКЕП за регистрация на СДС

ВАС отмени решението на ЦИКЕП за регистрация на СДС

Върховният административен съд отмени решението на Централната избирателна комисия за Европейските избори, с което СДС бе регистриран за самостоятелно участие в изборите от Пламен Юруков. Агенция "Фокус" публикува пълния текст на решението на ВАС. С Решение № 6154/12.05.2009 г., постановено по адм. дело № 6272/2009 г., тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени Решение № ЕП-111 от 10 май 2009 г. на Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП), с което ЦИКЕП регистрира политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г. Решението е окончателно. Съгласно чл. 25, ал. 1, т. 7 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, ЦИКЕП регистрира политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети за участие в изборите и им издава удостоверения, а според чл. 53, ал. 1 – не по-късно от 25 дни преди изборния ден централните ръководства на политическите партии и коалициите на политически партии представят заявления за регистрация, в които посочват пълното или съкратеното наименование за отпечатване върху бюлетината, а в ал. 2 са изброени конкретните документи, които се прилагат към заявлението на политическата партия. Съгласно УСТАВА на Съюза на демократичните сили /СДС/, вписан с решение на Софийски градски съд от 24.11.2008 г., национални органи са: Национална конференция /НК/, Национален съвет /НС/, Национален изпълнителен съвет /НИС/, Национална финансово-ревизионна комисия /НФК/, Национална комисия по провеждане на вътрешнопартийни избори /НКВИ/, Национален щаб за избори /НЩИ/ и Контролен съвет /КС/. Съгласно чл. 15, ал. 1 от устава, Националният съвет е висш партиен орган на СДС в периода между националните конференции. Той взема решения по всички въпроси, които касаят партията и не са от компетентността на националната конференция. Решенията на Националния съвет са задължителни за всички органи и структура на СДС /без НК, КС и НКВИ/, всички членове и парламентарната група. Освен останалите си правомощия, Националният съвет взема решения по коалиционната политика на партията. От приложения по делото Препис-извлечение от Протокол от заседание на Националния съвет на СДС, състояло се на 10 март 2009 г. се установява, че е взето решение за общо съвместно явяване на предстоящите европейски и национални парламентарни избори на СДС и ДСБ и за утвърждаване на споразумението. Решението е взето преди обнародването на Указ № 82 на Президента на Република България за насрочване на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г. в Държавен вестник брой 25 от 3 април 2009 г. С това решение от 10 март 2009 г. изобщо не се е съобразил Пламен Любенов Юруков, като е подал на 30.04.2009 г. заявление по чл. 53, ал. 1 и ал. 2 за регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за самостоятелно участие в изборите за членове на Европейския парламент. Според съда, това са съществени нарушения на правилата, установени в основния устройствен акт на политическата партия, които нарушения са съществени и е следвало да бъдат констатирани от ЦИКЕП. Събразяването на ЦИКЕП с това решение на НС на СДС би довело до постановяването на решение, различно от приетото при проверка за допустимостта на искането за регистрация. Отделно от това, съгласно чл. 24, ал. 3, б. „б” от Устава, мандатът на председателя на СДС, който е 4 години, се прекратява предсрочно с определяне на дата за избор на председател. От протокол от заседание на Националния съвет, проведено на 4 ноември 2008 г. се установява, че са определени дати за вътрешно-партийни избори за председател - на 14 декември - първи тур и 21 декември - за втори тур. Видно от решение по Протокол № 11 от 22.12.2008 г. след проведен балотаж, за председател на СДС е обявен за избран Мартин Димитров Димитров. Съдебният състав на ВАС приема, противно на становището на представителя на ЦИКЕП, изразено в съдебно заседание на 12.05.2009 г., че Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България не е „прост орган за регистрация”, а орган с определени властнически правомощия, в състав на който законодателят не случайно е регламентирал членовете да са с висше образование и в мнозинството си юристи. ЦИКЕП не е обикновен регистратор, а е длъжна да прецени всички обстоятелства по отношение на действителните отношения в политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, още повече, че е известен на всички и не се нуждае от доказване факта, че няма решение на Софийски градски съд за вписване в Регистъра на политическите партии на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване. Независимо от това, който и да е председател на ПП „СДС” е длъжен да спазва, а не да нарушава решенията на Националния съвет, а ЦИКЕП, която е длъжна да следи за изпълнението на закона, трябва да осъществява правомощието си да регистрира партии и коалиции след съобразяване на нормите в партийните документи - Устав и решения, за да не се допуска нелегитимни правни субекти в изборния процес. По делото има още едно обстоятелство, което е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение. В открито съдебно заседание пред ВАС, проведено на 12.05.2009 г. представителите на ЦИКЕП изрично заявяват, че административната преписка е комплектована в нейната цялост - това са всички документи, представени пред ЦИК и други няма. Съдът обаче констатира, че към заявлението на Пламен Любенов Юруков не е приложен документ по чл. 53, ал. 2, т. 6 от ЗИЧЕПРБ, а именно – банков документ за внесен депозит съгласно чл. 52, ал. 2, т. 1. Липсата на един дори от изискуемите се задължително документи е било пречка да се постанови решение за регистрация на партията.

   

0 коментарa

Виж още