Водата в засегнатите от авария райони във Варна може да се ползва за пиене и приготвяне на храна

Водата в засегнатите от авария райони във Варна може да се ползва за пиене и приготвяне на храна

Във връзка с въведена забрана за консумация на водата за пиене на 08.05.2012 г. в следните райони: част от Цветен квартал, района на "РЗИ", района на лятно кино „Тракия”, част от кв. „Левски”, кв.”Чайка”, района около Спортна зала, района на Паметника и рйона на хотели „Бриз , Ви уведомяваме следното: Проведен е извънреден мониторинг на качествата на питейната вода и извършени промивка, и дезинфекция. От направените микробиологични и физико–химични анализи на проби питейна вода от ЛИК при „ВиК-Варна”ООД в 12 (дванадесет) пункта се установи, че няма отклонения по изследваните показатели, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно–битови цели (ДВ бр.30/2001г.,посл. изм.бр.15/2012 г.) На основание гореизложеното, водата в засегнатия район може да се ползва за пиене и приготвяне на храна .

   

0 коментарa

Виж още