Водата в части от Варна вече е годна за пиене

Водата в части от Варна вече е годна за пиене

Във връзка с въведена забрана за консумация на водата за пиене на 22.05.2012г, в кв. „Бриз”, местност Сотира, местност Акчелар и част от местност Свети Никола, Ви уведомяваме следното: Проведен е извънреден мониторинг на качествата на питейната вода, след извършени промивка, и дезинфекция. От направените микробиологични и физико–химични анализи на проби питейна вода от ЛИК при „ВиК-Варна”ООД в 4 (четири) пункта се установи, че няма отклонения по изследваните показатели, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно–битови цели (ДВ бр.30/2001г.,посл. изм.бр.15/2012 г.) На основание гореизложеното, водата в засегнатия район може да се ползва за пиене и приготвяне на храна .

   

0 коментарa

Виж още