Военно окръжие и Областен военен отдел – Стара Загора набират кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия

Военно окръжие и Областен военен отдел – Стара Загора набират кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия

Военно окръжие – Стара Загора и Областен военен отдел – Стара Загора набират кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия. Условия и ред за провеждане на конкурсите: 1. Конкурсите се провеждат по документи при спазване на изискванията на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България/ЗРВСРБ/, правилника за прилагане на ЗРВСРБ и заповед на министъра на отбраната № ОХ – 541 от 07.08.2012 г. 2. Кандидатите за участие в конкурсите да отговарят на следните изисквания: • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство; • да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв; • да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; • да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв /за войниците, матросите, сержантите и старшините – 55 години; за офицерските кандидати и офицерите – 60 години/. 3. Кандидатите могат да заявят три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования. 4. Срок за провеждане на конкурсите – до 16.10.2012 г. - срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв във Военно окръжие – Стара Загора – до 27.09.2012 г. включително. 5. Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до Началника на Военно окръжие – Стара Загора, с приложени към него: • автобиография; • заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация; • декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж /ако има такъв/; • етапна епикриза от личния лекар и личен амбулаторен картон; • документ от психодиспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве; • свидетелство за съдимост; • декларация, че нямат друго гражданство освен българско; • служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; • свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военната книжка /за тези, които притежават/; • декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва /ако имат такова/; • декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната; • други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват. За допълнителна информация звънете от 09.00ч. до 17.30ч. на телефони 042 / 62 33 93 ; 042 / 62 32 31 ; 042 /61 48 11 ; 042 / 61 48 12.

   

0 коментарa

Виж още