ВСС ще преназначава административни съдии

ВСС ще преназначава административни съдии

На свое заседание Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи (КПА) обсъди процедурите при преназначаване на съдии по реда на чл.194 от Закона за съдебната власт за административните съдилища в София, Бургас и Пловдив. След анализ КПА е направила преценка, че е целесъобразно да се увеличат щатовете на по-натоварените административни съдилища в апелативните центрове за сметка на тези, които не са достатъчно натоварени. За целта Комисията изпрати писма до административните ръководители на всички административни съдилища в апелативните райони София, Бургас и Пловдив, че следва да изготвят списъци на съдиите в съответните съдилища, желаещи да участват в процедурата по преназначаването. Готов е анализът за натовареността на съдилищата в страната, направен от Комисията по анализ и отчитане на натовареността на органите на съдебната власт. Въз основа на този анализ КПА на заседанията си на 19 и 26 февруари взе решения за оптимизиране на щатовете чрез закриването на такива в ненатоварените съдилища и разкриване в натоварените. В момента тече процедура по съгласуване със съответните административни ръководители на съдилища, в които ще се закриват щатове, каквото е изискването на чл. 30, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Следващата седмица предстои същата процедура и за прокуратурите в страната.

   

0 коментарa

Виж още