Въвеждат предплатена услуга за живущите в Зелена зона

Въвеждат предплатена услуга за живущите в Зелена зона

Със Заповед № 10-00-1416 / 02.07.2014 год. на кмета на Община Стара Загора бяха увеличени местата за почасово платено паркиране в границите на „Зелена зона“. За удобство на живущите в границите на „Зелена зона“, Община Стара Загора въведе услугата „Предплатено локално паркиране на живущи в границите на „Зелена зона“. С предлаганата услуга се цели да се осигури възможност на живеещите по постоянен и настоящ адрес в зоната за кратковременно платено паркиране да паркират притежаваните от тях превозни средства в максимална близост до дома им при облекчени финансови условия. Желаещите да се възползват от услугата е необходимо да подадат следните документи на гише № 5 в Център за услуги и информация на Община Стара Загора: - Заявление - по образец, придружено със съответните документи съгласно чл. 47а от Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора: - Копие от лична карта; - Копие от регистрационния талон на автомобила /част І/; - Копие от нотариален акт на жилищния имот; - Декларация, че заявителят не ползва и не е отдал под наем гаражна клетка или място за паркиране в урегулирания поземлен имот, където е посочил постоянния или настоящия си адрес и не е променял предназначението на такова помещение. *Когато автомобилът не е собственост на лицето, е нужно да се предостави копие на документа, удостоверяващ правното основание за ползването му. ** Когато имотът не е собственост на лицето, е нужно да се предостави копие на документа, удостоверяващ правното основание за ползването му. За издаването на карта за предплатено локално паркиране на лични автомобили, собствениците или ползватели на МПС заплащат годишна абонаментна такса за първи автомобил - 60.00 лв., а за втори - 120.00 лв.

   

0 коментарa

Виж още