В България се изразходва 25% повече енергия в сравнение с другите европейски държави

В България се изразходва 25% повече енергия в сравнение с другите европейски държави

България е първата държава в ЕС, която приема Закон за енергийната ефективност. Това е закон, който директно поставя въпроса за икономия на енергия. Но същевременно страната ни изразходва ¼ повече енергия отколкото другите страни в ЕС. „Известно е, че енергийната интензивност на българската икономика е висока и страната се нарежда на едно от последните места сред страните членки на ЕС по ефективност на използването на енергийните ресурси – казва Таско Ерменков, изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност. – Това е пречка за повишаване на конкурентоспособността на нашата икономика и за подобряване на характеристиките на околната среда. Силната енергийна зависимост в условията на повишаващи се цени на горивата е факт, които е заплаха за бързото развитие на нашата икономика и повишаването на жизнения стандарт на населението.” Основна тема в световен мащаб днес е опазване на климата и всичко се прави в посока намаляване на вредното влияние на човека върху околната среда. С новия Закон за енергийната ефективност България се стреми да хармонизира законодателството си с европейското. „Новите цели на ЕК до 2020 г., валидни за всички държави, вкл. и за България, са увеличаване с 20 на сто дела на възобновяемите енергийни източници в общото енергийно потребление – припомня Костадинка Тодорова, директор в Министерството на икономиката и енергетиката, цитирана от БНР. – Всички държави членки трябва да въведат в транспортния сектор 10 процента производство и потребление на биогорива, както и да се намалят вредните емисии на парникови газове с най-малко 20 на сто.” Оценките на експерти от Европейската енергийна харта по време на Седмата национална конференция по енергийна ефективност бяха категорични: „България трябва да намали значително количеството на използваната енергия в промишлеността, защото индустрията заема 36 процента от консумацията на енергия, което е много висок процент” – коментира ръководителят на екипа на Европейската енергийна харта Дейвид Тейлор. „България постигна значителен успех в създаването на нормативна база за повишаване на енергийната ефективност и може да се разглежда като модел за други страни в преход” – каза Андре Мерние, Генерален секретар на Енергийната харта. България е поела ангажимента за 9 години – от 2002 до 2011-та, да намали консумираната енергия с 9 на сто. Това означава инвестиции от 100 млн. лв. годишно, или за целия период – почти един млрд.лв. Експертите твърдят, че България може да си позволи този разход и има разработен национален план за действие. „През последните 3 години потреблението на енергия в транспорта е нараснало с 26 на сто – казва главният секретар на Агенцията по енергийна ефективност Стоян Тодоров. – Трябва да направим така, че консумирайки повече енергия, да се опитаме с растежа на цената на енергоресурсите да запазим нивото на икономическа изгода. С други думи: живееш в едно жилище, плащал си 100 лв. преди две години. Целта е да продължиш да плащаш тези 100 лв. и тази година. Как може да стане това, след като цената примерно на енергията е нараснала? Естествено с някакъв вид икономия. Само че тази икономия не значи ограничения и лишаване, а просто нов стандарт на потребление на енергията, която се използва. И затова говорим за саниране, за нови технологии при производството на битови уреди и съоръжения.” Символичен пример за пестене на енергия дава вече Айфеловата кула: времетраенето на светлинното шоу с мигащи лампички е съкратено два пъти.

   

0 коментарa

Виж още