В Стара Загора дискутираха системи за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото развитие в Туристическият бранш

В Стара Загора дискутираха системи за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото развитие в Туристическият бранш

Въвеждането на системи за доброволно сертифициране на качеството на туристическите продукти и на устойчиво развитие на предприятията в сектора ще доведе до повишаване на качеството на туристическите продукти и услуги, на конкурентоспособността на туристическите предприятия и до увеличаване на приходите от туризъм у нас. До този извод достигнаха над 30 представители на водещи предприятия и сдружения в бранша, които участваха в проведената в Община Стара Загора кръгла маса на тема „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“. Проявата бе инициирана от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), в рамките на проект BG161PO001/3.3-01/2008/001-09 „Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. МИЕТ е конкретен бенефициент по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и изпълнява проект №BG161PO001/3.3-01/2008/001-09 „Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия”. Обвързаните с туризъм дейности осигуряват заетост на 11,8% от работещите у нас (общо заетите в сектора в страната през миналата година са 364 000, по данни на Световния съвет по туризъм и пътувания. ) Пряко заети в сектора са били 3,3% от работещите (101 000 работни места). Общият дял на туризма формира 12,9% от БВП за м.г. или 9 908 300 млн. лв. Статистката показва, че въпреки световната икономическа и финансова криза, през последните години българският туризъм показва добри резултати и ръст, както при броя на туристите, посетили страната, така и при приходите от туризъм. В тази връзка постоянното повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт е от ключово значение за затвърждаване и разширяване на позициите на България на световния туристически пазар като предпочитана туристическа дестинация. Това е и общата цел на проекта, в рамките на който се проведе събитието. Той е насочен към повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт и подобряването на пазарните му позиции, и ефективността на националния и регионалния маркетинг, чрез създаване на предпоставки за повишаване на неговото качество и съблюдаване на принципите на устойчивото развитие. Конкретната цел на проекта е да проучи, популяризира и създаде предпоставки за внедряването на инструменти за насърчаване на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия, по-специално: • Система за доброволно сертифициране на качеството на туристическите услуги, включваща изисквания за качество и национален знак за качество; • Система от критерии за оценка на устойчивото развитие на туристическите предприятия и доброволно сертифициране на устойчивото развитие на туристическите предприятия; • Възможности за сравнение (benchmarking) с подобни предприятия в България и други европейски страни. Акцентите в събитието включваха представяне на темите: * Сертифициране на качеството и устойчивото развитие по света – преглед на международния опит и добрите практики – лектор Гергана Томова, представител на обединение „КСКТ“; * Българският бизнес и организациите в туризма за нагласите и готовността си за участие в доброволни схеми за сертифициране на качеството и устойчивото развитие – резултати от проучвания – лектор Иво Желев представител на обединение „КСКТ“ ; * Национални системи за сертифициране на качеството на туристическите услуги и на устойчивото развитие на туристическите предприятия –модели, предимства и недостатъци, перспективи – лектор Атанас Атанасов представител на обединение „КСКТ“.

   

0 коментарa

Виж още