В Стара Загора изграждат интелигентна транспортна система

В Стара Загора изграждат интелигентна транспортна система

Заместник кметът на Община Стара Загора Йордан Николов днес подписа договор за „Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в градски транспорт на гр. Стара Загора“. Избраният изпълнител, по Закона за обществените поръчки, е пловдивска фирма. Договорът е на стойност 5 730 895 лв. с ДДС и е част от проекта „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града" на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Изпълнението на дейностите по подписания днес договор е разделено в два етапа. Първият включва изготвяне на проект, със срок на изпълнение 14 дни, считано от датата на подписване на договора (28.08.), а вторият етап е със срок на изпълнение 90 календарни дни, след одобрението на проекта. Доставката, изграждането и въвеждането в експлоатация включва създаването на няколко подобекта. Контролният информационен център е основна част на интелигентната транспортна система и е предназначен да наблюдава връзките между отделните елементи. Включва всички необходими технически и информационни подсистеми. Информационната система в командния център ще визуализира отделна линия или обект, ще показва проблемни участъци по пътната мрежа на града, ще дава информация от камерите за видеонаблюдение. Системата ще има и базa данни за регистрация на събития и архив. Ще бъде изградена и информационна система по спирките на градския транспорт. Тя ще отговаря за управлението и контрола над автобусите и тролейбусите, като извършва наблюдение на операциите в реално време. Дава възможност за директна двупосочна комуникация с всяко превозно средство или група превозни средства, избрани от оператора в центъра и директен двупосочен трансфер в реално време (онлайн) и от превозното средство - скорост, информация и компютърни сензори, както и други фактори, считани за важни от операторите на системата. Системата за визуализация на потребителската информация на спирките на градския транспорт ще осъществява жична или безжична комуникация, с двупосочен трансфер на данни, както и система за идентификация на возилото при преминаване през спирката. На превозните средства на градския транспорт ще бъдат монтирани бордови компютри и приложения, както и GPS, които ще осигуряват двупосочен трансфер на данни и връзка с бордовия компютър и шофьора на возилото. Така ще има възможност за контрол и видео наблюдение вътре и вън от превозното средство. Чрез системата ще може да се прехвърлят данни за МПС с безжична връзка за мобилните устройства и на пътниците. Целта е подаване на трафик информация и/или достъп до Интернет. Главното изискване, към използваната програмна среда за база данни и структурирането й в интелигентната транспортна система, е бързото извличане на справочна информация. Важна част от договора е възможността програмното осигуряване да може да бъде поддържано и развивано от външен екип, който не е свързан с разработчика. Централното и поддържащото звено на системата трябва да са в състояние да поддържат не по-малко от 50% по-голям брой превозни средства и спирки от наличните към датата на проекта, в случай, че се наложи употребата на такива в бъдеще.

   

0 коментарa

Виж още