В Стара Загора търсят съдебни заседатели с конкурс

В Стара Загора търсят съдебни заседатели с конкурс

Общински съвет Стара Загора обявява прием на документи за избор на кандидати за нови съдебни заседатели в Районен съд Стара Загора за 5 годишен мандат, считано от 01.01.2015г., поради изтичане на мандата на съдебните заседатели към Районен съд Стара Загора. Кандидатите трябва да са дееспособни български граждани, навършили 21годишна възраст, но ненавършили 65 годишна възраст към момента на определянето им за съдебни заседатели/01.01.2015г./, както и да се ползват с добро име в обществото и да не са осъждани за извършени за извършено умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да представят в Общински съвет следните документи: 1. автобиография на кандидата, включваща данни за образование, специалност, трудова дейност, общ трудов стаж, семейно положение, съдимост; 2. декларация на кандидата за съгласие по приложения образец; 3. декларация за българско гражданство; 4. свидетелство за съдимост, в което е отразено, че същото е валидно за кандидатстване за съдебен заседател, респективно, че не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 5. медицинско свидетелство за работа; 6. медицинско свидетелство, удостоверяващо психичното здраве на кандидата, издадено от лекар-психиатър при "ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" ЕООД, с ЕИК:000812208, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. Армейска №16, тел.: 042 / 620 250; 7. дипломи за завършено образование – копие. 8. Кандидатите, които вече са били съдебни заседатели, прилагат към посочените по-горе документи и мнение на председателя на Окръжен съд Стара Загора, съответно Районен съд Стара Загора, за работата им. С оглед разпоредбата на чл. 2, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси комисията няма да допусне за кандидати за съдебни заседатели лица, които са Общински съветници при Общински съвет Стара Загора, както и лица, работещи, независимо на какво основание, при или за органите на съдебната система и органите на МВР. Документите се приемат в стая 215 на Общинска администрация, всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч. в срок до 11.12.2014г.

   

0 коментарa

Виж още