Глобиха с 10 000 лева „Енел Марица изток 3” АД за замърсявания с пепелина на р. Соколица

Глобиха с 10 000 лева „Енел Марица изток 3” АД за замърсявания с пепелина на р. Соколица

През септември са извършени регулярни проверки на 1772 обекта от експертите на 16–те регионални инспекции в страната. Проверено е състоянието на съоръженията за пречистване на отпадъчни води от предприятията и изпълнението на дадените предписания, свързани със спазване на екологичното законодателство. Издадени са наказателни постановления за повече от 190 хил. лв., събраните суми от санкции надхвърлят 240 хил. лв. С по 20 000 лв. са санкционирани Отоплителна централа „Земляне”-София и „Арсенал” АД - Казанлък за неспазване на условията в комплексните разрешителни. Наложена е глоба от 50 000 лв. на „Аква М-М” от РИОСВ-Пловдив заради нерегламентиран добив и търговия с подземни богатства – строителни материали. През изминалия месец е наложена еднократна санкция в размер на 29 520 лв. на „Пътни строежи–В.Търново”АД от министъра на околната среда и водите. Причината е възобновяване на дейността на асфалтовата база в с. Русаля, без да бъде уведомена РИОСВ- В.Търново. Извършени са и регулярни проверки за спазване на законодателството в областта на водите. За заустване на отпадъчни води, които превишават допустимите емисионни норми - на „Ломско пиво”АД е наложена текуща месечна санкция в размер на 5 075 лв.; за допуснати замърсявания с пепелина на р. Соколица - на „Енел Марица изток 3” АД e издадено наказателно постановление на стойност 10 000 лв.; за извършване на дейност без съоръжения за пречистване на водите - фирма „Саандс 97” е санкционирана от РИОСВ – Бургас с 2 000 лв. Проверено е и изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците. РИОСВ – Русе е санкционирала „Хан Аспарух” АД в размер на 10 000 лв. за неизпълнение на Плана за закриване на депото на фирмата. За нерегламентирано изгаряне на отпадъци и извършване на дейност без разрешително, РИОСВ – Бургас е наложила две наказателни постановления на обща стойност 9 000 лв.на „Металс плюс” ЕООД. Финансови санкции са наложени и на „Булдекор”АД за 15 000 лв., заради непредставен в срок План за управление на разтворители, и на „Петролна база Сливен” за 5 000 лв. поради липса на инсталация за регенерация на парите. От септември има и заповед на директора на РИСОВ– В.Търново за преустановяване изгарянето на дървесни частици, отделяни при производството на плоскости от „Кроношпан България” АД.

   

0 коментарa

Виж още