Градска пречиствателна станция за отпадни води Казанлък ще бъде модернизирана до 2015 година

Градска пречиствателна станция за отпадни води Казанлък ще бъде модернизирана до 2015 година

Община Казанлък започна изпълнението на дейностите по проект “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Проектът е на обща стойност 22 974 967,80 лв., от които 1 387 365,25 лв. собствен принос на община Казанлък. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 21 587 602,55 лв., разпределена както следва – Кохезионен фонд 17 270 082,04 лв. и национално съфинансиране 4 317 520,51 лв. “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“ е ключов за подобряване на ВИК услугите в района, тъй като проектираната през 80-те години на миналия век пречиствателна станция не отговаря на съвременните екологични норми за качеството на пречистените води. При сегашното състояние на приемника, показателите са близко до границата на допустимите норми. В момента към ПСОВ Казанлък се отвеждат отпадъчните води на гр. Казанлък и с. Овощник. Изградената канализация е от смесен тип – битовите, промишлените и дъждовните води се отвеждат заедно с една обща канализационна мрежа до ГПСОВ. Сегашното оборудване на пречиствателната станция е амортизирано и съоръжението няма техническа възможност за отстраняване на биогенните елементи. Приключването на проекта през 2015 г. ще доведе до решаването на тези проблеми. Основните цели заложени в него са опазване на околната среда от негативни ефекти, свързани със заустването на отпадъчни води, пречистването им според европейските норми, устойчиво ползване на водните ресурси, както и осигуряване на необходимото количество и качество на водата за населението. Проектът предвижда реконструкция и модернизация на пречиствателната станция, което е свързано с подмяна на основното електро–механично оборудване, монтиране на инсталации за отстраняване на азот и фосфор, електрообзавеждане, система СКАДА, подобряване на експлоатационните съоръжения. Строително-монтажните дейности ще бъдат извършени при непрекъсната работа на ГПСОВ, като изпълнението на инженеринговите дейности и на строителния надзор ще е в съответствие с правилата на ФИДИК (Международен съюз на инженерите-консултанти). Оператор на ГПСОВ гр. Казанлък е фирма “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Стара Загора, която ще управлява изградената инфраструктура след въвеждането й в експлоатация за период от 10 години - до 2021 г. В момента към ГПСОВ - Казанлък се отвеждат отпадъчните води на гр. Казанлък и с. Овощник. Към 2015 г. гр. Крън ще бъде включен в капацитета на пречиствателната станция. През следващият програмен период, Община Казанлък има инвестиционни намерения за изграждане на В и К мрежи в агломерации Копринка и Енина, чиито отпадъчни води ще се включат в ГПСОВ. На по-късен етап се предвижда още реконструкция на довеждащият колектор – гр. Шипка–гр. Казанлък. Той събира водите от четири населени места – гр. Шипка, гр. Крън, с. Шейново и с. Хаджидимитрово, които също ще бъдат включени към капацитета на ГПСОВ.

   

0 коментарa

Виж още