Данъчното облекчение за млади семейства спестява 500лв данъци

Данъчното облекчение за млади семейства спестява  500лв данъци

При жилищен кредит от 60 000 лв. за срок от 20 години и заплата от 1000 лв. месечно може да се спестят 500 лв. данъци с облекчението за млади семейства, пише Дневник. При данъчното облекчение за млади семейства се приспадат от данъчната основа лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Това означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице (приспадане от данъчната основа), а не дължимият данък. От това данъчно облекчение може да се възползват и работещи само на трудов договор, но само с подаване на данъчна декларация, от която по принцип са освободени. Заедно с нея от НАП изискват и копия от други документи - акт за граждански брак, справка за имотното състояние на ползващия облекчението, договор за ипотечен кредит, заверен от банката погасителен план, в който са описани месечните вноски и размерите на главницата и лихвите по кредита, документи, удостоверяващи направените през 2009 г. вноски (писмена справка, заверена от банката или копия от платежните нареждания). Ако в резултат на ползваното облекчение се получава надвнесен данък, той ще бъде възстановен по банков път в 30-дневен срок от подаването на декларацията. Когато сумата за възстановяване е над 500 лв., НАП изготвя официален писмен документ – акт за прихващане или възстановяване. Сумата от облекчението се прихваща, ако данъкоплатецът има дългове към бюджета или се възстановява по посочената банкова сметка, в случай че няма неплатени публични дългове. Ако данъкоплатецът има друг жилищен имот не може да ползва облекчението, тъй като то е само за млади семейства, които имат само едно жилище, за купуването на което са взели ипотечен кредит, като кредитът може да е получен и преди 2009 г., подчертаха от НАП. Друго нововъведение от тази година в декларирането на данъци за изминалата е посочването на получените и предоставени заеми без тези от банка. Промяната е свързана с прекратяването на практиката при ревизии доходи да се оправдават със заеми от приятели и роднини. Такива заеми трябва са се декларират, ако общият размер на получените надхвърля 10 000 лв. и към края на 2009 г. част от тях са непогасени. Получените и предоставени заеми се декларират в Част VII от общото тяло на декларацията за облагане на доходите на физически лица. НАП запазва сроковете за подаване на декларации и за плащане на данъци непроменени - до 31 март за фирмите и до 30 април за физически лица. Условия за облекчението - договорът за ипотечния кредит да е сключен от лице с граждански брак - поне единият от двамата съпрузи да не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за кредит - ипотекираното жилище да е единствено за семейството през данъчната година - облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата

   

0 коментарa

Виж още