Да намалим риска от пожари в отоплителния сезон

Да намалим риска от пожари в отоплителния сезон

Ежегодно на територията на страната при битови пожари през отоплителния сезон загиват около 25 граждани, а пострадалите са двойно повече. 48 битови пожара са регистрирани в Старозагорска област през миналата зима – от 01.11.2009 – 31.03.2010 г. Половината от тях са причинени от неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, останалите – от неизправни и непочистени комини. Пожарникарите припомнят, че пожарното обезопасяване на жилищата може да се гарантира само с правилен избор, компетентен монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди. Те препоръчват в началото на отоплителния сезон домакинствата да извършат оценка и подготовка на отоплителните уреди и помещенията, в които се съхраняват горива. При използване на печка с твърдо гориво или камина На първо място те трябва да са инсталирани според изискванията и на 80 см около тях да няма горими материали и облицовки. В случай, че това разстояние не може да бъде осигурено - задължително се поставят стъклени или метални екрани, за предпазване от искри, падане на въглени или случайно попадане на материали в камината. Печките трябва да имат здрава облицовка, затварящи се вратички и стабилно закрепени кюнци. Да са поставени на негорима основа, която да излиза отпред и отстрани на 30 см. и да имат въздушна междина към пода. Всяка година, преди настъпване на отоплителния сезон ползвателите на отоплителни уреди с твърдо гориво следва да правят оглед на комините, при установяване на пукнатини – да ги замазват и ако е необходимо - да почистват коминните тела, без при това да палят саждите и нагара в тях. Не бива да се използват за димоотводи други отвори в сградата (отдушници, вентилация и др.); Важно правило е да не се използва лесно запалима течност /бензин, спирт, нафта/ за разпалване на печката с твърдо гориво ( поради опасност от връщане на пламъка по изливаното гориво). Риск носи и използването на големи количества хартия за разпалване, тъй като отделената топлина може да възпламени саждите, натрупани в комина. Не се препоръчва използването на дървени въглища в затворено помещение - изгарянето им води до отделяне на смъртоносно количество токсичен дим. Никога не бива да се затваря отвора за регулиране на огъня - това също ще доведе до загазоване на помещението с въглероден окис, който може да предизвика задушаване. Ползвателите на отоплителни уреди с твърдо гориво трябва да бъдат внимателни и с горещата пепел. Тя следва да се поставя в метален съд извън помещението – така, че вятърът да не я разнася и в никакъв случай да не се изхвърля през прозорец, в пластмасов контейнер за смет или в близост до горими материали. Преди сън или напускане на помещението, обитателите трябва да се уверят, че огънят в камината е угасен. При използване на електрически отоплителни и нагревателни уреди: От първостепенно значение е да бъде поддържана в изправност електрическата инсталация и да се внимава тя да не бъде претоварвана с едновременно включване на множество мощни консуматори. В никакъв случай не бива да се подсилват ел.предпазителите - така се създава предпоставка за късо съединение в инсталацията и съответно - за пожар. Отоплителните електроуреди трябва да са стандартни и изправни и да не са с мощност, която би могла да претовари ел. инсталация в жилището. Стойките и крачетата на уредите трябва да са стабилни и негорими. Недопустимо е закрепването на печките с книги, чаши или парчета дърво. Внимателно трябва да се подбират и удължителите - опасно е да се използват нестандартни, саморъчно направени удължители или да се включват последователно няколко разклонителя един в друг. Уредът трябва да намира на не по-малко от 80 см от горими материали и предмети и да не се доближава до леглата преди лягане – докато обитателите на жилището спят, краищата на завивките им се могат да се опрат или паднат върху печката и причинят пожар. Опасно е и заспиването с включени електрически възглавници и одеала. Движенията на тялото по време на сън могат да предизвикат прегъване на кабелите или изваждане от ключа и вследствие на късо съединение, завивките да се запалят с тлеене. Климатиците и подовото отопление са сравнително безопасни, но при неправилен монтаж или повреда също могат да причинят пожар. Това важи и за радиаторите. Пожарникарите препоръчват да се избягва използването на електрически уреди в бани, тераси или на други места, където могат да влязат в контакт с водата. Недопустимо и изключително рисково е използването на печките и радиаторите за сушене на завивки и дрехи. Ползвателите на електрически отоплителни уреди трябва да имат предвид, че нестабилно окачени над печките пердета, дрехи, календари и др. също могат да станат причина за пожар. Ако в жилището има малки деца и трудно подвижни възрастни хора не бива да бъдат оставяни сами в помещение с включени отоплителни уреди, които биха могли да съборят – дори без да разберат. За предпочитане е в такива домакинства да се ползват а отоплителните уреди с изключвател при аварийно обръщане. Родителите трябва да имат предвид, че не бива да оставят децата сами, дори ако електрическата печка е изключена – възможно е след като са наблюдавали действията на възрастните, да включат уреда по подражание, без да осъзнават риска от това. При използване на нагревателни уреди работещи на пропан-бутан Важното е редуцир-вентилът на газовия уред да бъде стандартен и изправен, а маркучът– стабилно закрепен чрез скоби към бутилката и редуцир-вентила. Маркучите за газ трябва да са специални - от синтетичен каучук, защото обикновените се разяждат от пропана. Не всички хора усещат мириса на газ, затова маркучът, съединенията и редуцир-вентила трябва редовно да се проверяват за изтичане на газ и при констатиране на изпускане - повредената част да се подмени. Пробата се осъществява само с пенообразуващи вещества и в никакъв случай – с пламък. Газовата печка, също както печката на твърдо гориво, трябва да се намира на не по-малко от 0,8 метра от горими материали. Бутилката с газ не бива да се поставя в близост до нагревателен уред или под пряко въздействие на топлина. Преди да запалване на газовия уред задължително трябва да се проветри помещението. Огнеборците предупреждават, че е опасно е да се спи в помещение с включен отоплителен уред на пропан бутан и препоръчват на ползвателите на газови уреди - да спират притока на пропан-бутан и да ги изгасят преди лягане. Притокът на газ трябва да се спира винаги и само от редуцир - вентила. При спиране от регулатора на уреда, възниква риск в помещението да изтече газ през неплътности в системата. Преди да се предприеме подмяна на бутилките, трябва да са затворят всички спирателни вентили. Зареждането на туристическите или битови бутилки следва да се извършва само в обекти, сертифицирани като пълначни за LPG и в никакъв случай – на газоколонка. В никакъв случай не бива да се допуска некомпетентен ремонт за газови уреди и редуцир-вентили и особено – на газови бутилки. Трябва да се знае, че пропан-бутанът е газ по-тежък от въздуха и се наслоява ниско по пода, лесно образува взривоопасни концетрации с въздуха в помещението и се възпламенява от маломощни източници на запалване ( цигари, искри от контактни ключове, пламъкът на газовия котлон). Поради това е забранено използването съхраняването на бутилки и уреди за пропан-бутан в помещения и тераси без вентилация в долната част и такива, намиращи се под нивото на терена (сутерени, избени помещения и подземни гаражи). При възникване на пожар в резултат на изтичане на газ, не бива да се предприемат гасителни действия, преди да е изключен притока на газта. Общо правило е , че при използване на уреди за отопление с горивен процес, трябва да бъде осигурена подходяща вентилация на стаята. Изгаряните горива (като керосин, въглища и пропан-бутан), отделят токсични газове. Деца и трудно подвижни възрастни хора не бива да бъдат оставени заключени сами вкъщи. В много случаи те нямат реална преценка за рисковете при възникване на пожар, нито възможност да реагират своевременно и адекватно. Огнеборците препоръчват монтирането на детектори за дим в кухните и спалните, което засега не е масова практика в България. Детекторите се захранват от батерия и издават силен звук при наличие на дим в стаята. Препоръчително е да домакинството да бъде оборудвано с пожарогасител, а пожарните хидранти редовно да бъдат почиствани от снега, за да бъдат намирани по-лесно от противопожарните служби. За да получат консултация по въпроси, свързани с пожарната безопасност или за да сигнализиране за нарушения на противопожарните правила, гражданите могат да се обаждат на телефони 042/ 665 543, 02/ 665 563 , а при възникване на пожар – да запазят самообладание и да звънят незабавно на тел. 112 или тел. 160.

   

0 коментарa

Виж още