Два вида плащания са отвързани от минималната работна заплата

Два вида плащания са отвързани от минималната работна заплата

Правителството измени два нормативни акта, за да отвърже от минималната работна заплата предвидени в тях плащания. Първата промяна е в ПМС 94/2010, с което се определя размерът на обезщетенията, които получават съпругите/съпрузите на военнослужещите, последвали ги в друго населено място и поради това прекратили трудовите или служебните си правоотношения. Според досегашния ред, тази категория лица имат право на една минимална работна заплата месечно за период не по-голям от една година след преместването. Новите текстове предвиждат размерът на обезщетенията да се определя ежегодно със закона за държавния бюджет. Аналогична промяна е направена и по отношение на обезщетенията, които получават безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите, участващи в международни операции, за срока на мисията. С одобрените промени в Правилника за прилагане на Закона за МВР от минималната работна заплата се отвързва размерът на наградите, които могат да бъдат раздавани служителите на ведомството за проявен висок професионализъм. С новите текстове се посочва, че министърът на вътрешните работи може да определя индивидуална награда до 600 лв., а колективна – до 1200 лв., вместо досегашните две, съответно четири, минимални работни заплати. Аналогични са промените по отношение размера на наградите, които могат да дават заместник-министрите, главният секретар и ръководителите на структури. С измененията се изпълнява решение на Министерския съвет за преглеждане на плащанията, обвързани с минималната работна заплата, и за предприемане на необходимите промени в нормативните актове за отпадане на тази обвързаност.

   

0 коментарa

Виж още