Две имуществени санкции на обща стойност 60 000 лв наложи РИОСВ-Пловдив на община «Родопи» през юли

Две имуществени санкции на обща стойност 60 000 лв наложи РИОСВ-Пловдив на община «Родопи» през юли

Две имуществени санкции на обща стойност 60 000 лв наложи РИОСВ-Пловдив на община «Родопи» през месец юли за неизпълнение на изискване на Закона за управление на отпадъците. Общината не е направила четири поредни отчисления – за периода от януари до април за депонираните отпадъци на депото за строителни отпадъци край Първенец. В резултат на контролната дейност на инспекцията е наложена глоба от 5 000 лв на кмета на община Карлово за това, че е допуснал натрупване на отпадъци на неразрешени места и не е организирал почистването им. Санкция в размер на 2000 лв е наложена на «Нара Гео» ООД, с. Отец Паисиево за това, че е отказан достъп на проверяващите до котелна централа и до лагуна за улавяне на отработени розови джибри, разположени на територията на площадката, с което е осуетено установяването на потенциални източнии за замърсяване на околната среда. Санкция в същия размер е наложена и на «НЕЛ-КА» ООД, с. Тополово за неподдържане на досиета за изправността на хладилните инсталиции. Наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция в размер на 2332,21 лв е издадено през юли на «Дружба Стъкларски заводи» АД, площадка Пловдив за установени превишения на нормите на допустими емисии на вредни вещества в отпадъчните газове. За същото нарушение е наложена еднократна санкция в размер на 51.10 лв на «Българска роза» АД, Карлово. През юли експертите от РИОСВ-Пловдив извършиха 141 проверки на 132 обекта, като 30 от проверките са по сигнали, получени на «Зеления телефон» на инспекцията и по жалби на граждани.

   

0 коментарa

Виж още