Декларираме получени и дадени заеми над 10 000 лева

Декларираме получени и дадени заеми над 10 000 лева

И през тази година заемите между физическите лица на стойност над 10 000лв. задължително се вписват в годишната данъчна декларация за 2012г. Задължението не включва отпуснатите банкови кредити. Важно е физическите лица да не забравят да декларират получените или предоставени от тях заеми, в случаите когато: са получили или предоставили заеми през 2012г., ако общият им размер надхвърля 10 000лв. и в края на годината част от тях са непогасени. имат непогасени остатъци от получени или предоставени парични заеми за периода 2007-2012г., ако общият размер на остатъците в края на 2012г. е над 40 000 лв. Физическите лица, които са дали или получили заеми отговарящи на горепосочените критерии, декларират стойностите им в специална графа от данъчната декларация за доходите. Същите следва да подадат декларациите си до 30 април 2013г. Припомняме, че за изминалата година, 156 физически лица са “пропуснали” да внесат в бюджета над 2 милиона лева. Сумите са от недеклариран и невнесен данък общ доход и са устновени след приключили ревизии на лицата. Някои от тях са представили фиктивни договори за заем водещи до прикриване на недекларирани доходи. Обект на проверките на инспекторите по приходите са и лица получили големи суми в заем, без да имат договорена лихва за тях, или ако има такава, то тя не се плаща реално. Проверяват се и заемодатели, които не са декларирали стойността на отпуснатите суми. Целта ни е да се спрат практиките, при проверки и ревизии, недекларирани доходи, да се доказват със заеми от приятели и роднини.

   

0 коментарa

Виж още