„Ден на отворените врати“ на доставчици на социални услуги в област Русе

„Ден на отворените врати“ на доставчици на социални услуги в област Русе

„Ден на отворените врати“ за доставчици на социални услуги в област Русе ще се проведе и тази година със съдействието на Областна администрация и Регионална дирекция за социално подпомагане. Отворени за граждани ще бъдат Центъра за обществена подкрепа в Две могили и Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа в Русе. И двете услуги са разкрити по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а сега функционират като делегирани от държавата дейности. Центърът за обществена подкрепа се намира на адрес гр. Две могили, ул. „България” № 69. Пакетът от предлагани услуги включва: - Ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности; - Превенция на отпадането от училище; - Превенция на отклоняващото се поведение при деца и работа с деца с отклоняващо се поведение; - Семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство; - Семейно планиране; - Деинституционализация и реинтеграция на деца, при които има възможност за връщане в семейна среда; - Промоция и работа по семейна грижа. Дневният център за деца с увреждания – седмична грижа се намира на адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба” – 2, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 20, ет. 4 (сградата на Дом за медико-социални грижи за деца). Предлаганите услуги са насочени към създаване на умения на родителите за обгрижване на новородено със специфични потребности, оказване на интегрирана подкрепа на семействата и деца от 0 до 3 г. и за преодоляване на последиците от социалното изключване. Пакетът от предлагани услуги включва: - Придружаване на родителите в родилен дом и съобщаване за увреждането; - Посещение на двойката майка-новородено от екипа за ранна интервенция в родилен дом; - Подкрепа в създаването на емоционална връзка майка-бебе; - Изготвяне на комплексна програма за ранна интервенция; - Психомоторно стимулиране и възстановяване; - Психологично консултиране и подкрепа; - Рехабилитационни и социални услуги. На разположение на желаещите да се запознаят с услугите ще бъде екипът от специалисти, които ще могат подробно да разяснят основните цели и дейности, застъпени в центровете.

   

0 коментарa

Виж още