Детска градина ще се строи в центъра на Стара Загора, стана ясно на днешната сесия на ОбС

Детска градина ще се строи в центъра на Стара Загора, стана ясно на днешната сесия на ОбС

Започва проучване на възможностите и извършване на предпроектни действия за отреждане и изграждане на детска градина на мястото на бившата Вечерна гимназия. Предложението е на Пламен Йорданов от ГЕРБ от дневния ред на проведената на 31 май девета редовна сесия на ОбС Стара Загора. То получи адмирациите и на опозицията в местния парламент и беше гласувано единодушно от всички 44 съветници в залата. По първа точка от дневния ред кметът заяви, че между първо и второ четене ще отпадне промяната в Наредбата за разпореждане с общински жилища, която изисква лицата, които кандидатстват за жилища, да не са осъждани, поради дискриминационния характер на поправката. Вместо това ще се изисква свидетелство за съдимост, уточни Тодоров. На проведената днес сесия общинските съветници приеха информацията за изпълнение на Бюджет – 2012 на Община Стара Загора за първото тримесечие на годината, според която общите приходи са в размер на 26 643 204 лева, което е изпълнение над 33 на сто спрямо уточнения годишен план 79 977 122 лева. По точка 4 от дневния ред беше отчетено, че общинските търговски дружества са в добро финансово състояние, като само три от тях са губещи. Най-голям пасив е инкасирала «Специализираната болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични заболявания» ЕООД в размер на над 307 000 лева, който ще остане като непокрита загуба. Оживени дебати предизвика предложението за сключването на анекс към договора от 2007 г. между „Булгартабак-трейдинг” АД и Община Стара Загора, който предвижда правото на собственост върху ЦДГ № 31 Слънце да премине от дружеството към Община Стара Загора безусловно. С него Булгартабак се задължава да заплати на общината сумата от 200 000 лв., в срок до един месец, считано от датата на анекса, като компенсация за извършения ремонт на сградата. Придобивайки правото на собственост общината предоставя на Булгартабак разрешение да постави обекти и площи за срок от 10 години, считано от датата на подписване на анекса. По мнение на Илия Златев, от групата на левицата в местния парламент, три общински администрации не са се справили с издаването на разрешения за поставянето на преместваемите павилиони и автобусни спирки, като условие да бъде придобита собствеността върху детското заведение. На днешната сесия съветниците упълномощиха д-р Даниел Вълчев от групата на ГЕРБ да представлява интересите на общината в Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович" и да гласува по всички точки от дневния ред на заседанието на 20 юни, по въпроса за присъединяването на Университетската болница. По предложение на кмета Живко Тодоров съветниците приеха и предложената Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Наредбата за отглеждане на домашни животни влиза в сила от утре, като санкциите по неизпълнението й започват от 50 до 2000 лева. За нарушенията по Наредбата на виновните лица ще се налага административно наказание - глоба, а на едноличен търговец или юридическо лице — имуществена санкция. Предстои обособяването на райони и площи за обществено ползване за разходка и занимание на животни компаньони, уточни кметът. Местоположението на съответните площи ще се приеме от Общински съвет като приложение на Наредбата. Тя предвижда в тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът да подаде декларация в общината по постоянен адрес за регистрация, за което се издава административен паспорт по образец, ако това не се спази глобата е от 50 до 200 лева. Единодушно съветниците гласуваха решение за създаване на приют за безстопанствени кучета и разкриване на 6 щатни бройки със средна брутна заплата работна на едно лице 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, като един от тях ще бъде управител, двама гледачи и трима ловци на кучета, които ще осъществяват 24-часово дежурство. Кучетата ще бъдат третирани, кастрирани, маркирани и връщани обратно на свобода. По предложение на кмета общинските съветници приеха Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2012 година. Беше одобрено и предложението на Пламен Йорданов за изменение на начина на удостоверяване на правото на пътуване на ученици и студенти с градски транспорт. Според него правото на пътуване с намаление 50 % се доказва с карта по образец от 10,00 лв., важаща от 01.09 до 30.06 за съответната учебна година, издадена от „Автобусни превози” ООД или „Тролейбусни превози” ЕООД, след представяне на документ, удостоверяващ, че лицето е ученик или студент редовно обучение през съответната учебна година и снимка.

   

0 коментарa

Виж още