Дефицит и дълг на сектор „Държавно Управление” през 2009 година

Дефицит и дълг на сектор „Държавно Управление” през 2009 година

По окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ), предоставени и потвърдени от Евростат без резерви , през 2009 г. сектор „Държавно управление” отчита дефицит от 3 210.7 млн. лева, или 4.7% от БВП. Основната част от дефицита за 2009 г. се формира от подсектор „Централно управление” - 2 789.4 млн. лева. Местното управление отчита дефицит в размер на 670.2 млн. лева, а социалноосигурителните фондове генерират излишък от 248.9 млн. лева. Окончателните данни на НСИ за 2009 г. сочат, че през миналата година България запазва ниско равнище на държавен дълг от 14.7% от БВП, или 10 057.2 млн. лева. През 2009 г. под формата на държавни разходи се преразпределят 40.6% от БВП (табл. 1). Статистическата информация за дейността на сектор „Държавно управление”, включително за дълга и дефицита, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС2. В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка страна членка има задължението да предостави на Евростат предварителни данни за дефицита и дълга за отчетната година към 31.03. на следващата година и окончателни данни за дефицита и дълга към 30.09. на следващата година (известни с термина „нотификационни таблици”). Окончателните данни могат да се различават от предварителните поради получаването на допълнителна информация в периода след първото оповестяване на данни през април. В България например оборотните ведомости на отделните бюджетни единици, както и одитите на техните финансови отчети от Сметната палата, които са основни източници на първични данни за изчисляване на дефицита, се изготвят след 1 април. Поради липса на данни на начислена база от оборотните ведомости за предходната година при оповестяването на данните през април се използват оценки за вземания и задължения от оборотните ведомости от предишен период. При второто оповестяване на данните през есента се използват вече наличните данни от оборотните ведомости на бюджетните единици. Разлика между предварителни и окончателни данни може да се получи и при промени в методологията на изчисляване на отделни статистически показатели3. Разликата между предварителните и окончателните данни (-640.9 млн. лева) е обусловена основно от въвеждането на метода на времево изместване на касовите приходи при отчитането на данъците и социалните осигуровки в изпълнение на Регламент № 2516/2000 г. на ЕП и на Съвета. Чрез този метод въз основа на обвързване на начислените данъчни и осигурителни задължения с данните за касовите постъпления по видове данъци и осигуровки се правят оценки каква част от начислените за отчетната година данъци и осигуровки са изплатени към момента на отчитане. Разликата между предварителните и окончателните данни за дефицита от 86.7 млн. лв. се дължат на получаването на окончателни данни от годишните отчети за дейността на държавните болници, а останалите - на окончателните данни от оборотните ведомости на бюджетните единици и общините, както и на годишните отчети за дейността на публичните дружества, класифицирани в сектор „Държавно управление”. Таблица 1 Показатели 2006 2007 2008 2009 БВП - млн. лв. 51783 60185 69295 68537 Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” - млн. лв. 960.5 682.9 1148.8 -3210.7 Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” - % от БВП 1.9% 1.1% 1.7% -4.7% Разходи на сектор „Държавно управление” - % от БВП 34.4% 39.7% 37.6% 40.6% Приходи на сектор „Държавно управление” - % от БВП 36.2% 40.8% 39.3% 35.9% Дълг на сектор „Държавно управление” - млн. лв. 11189 10374 9497 10057 Дълг на сектор „Държавно управление” - % от БВП 21.6% 17.2% 13.7% 14.7%

   

0 коментарa

Виж още