Домашното насилие в присъствие на дете вече се счита за насилие върху детето

Домашното насилие в присъствие на дете вече се счита за насилие върху детето

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за защита срещу домашното насилие. С промените депутатите решиха за насилие върху дете да се счита и домашното насилие, извършено в негово присъствие, съобщи "Фокус". Разширен е и обхватът на закона по отношение на лицата, срещу които може да се търси защита от лица, пострадали от домашно насилие, като са включени и лицата, с които пострадалото лице се намира в родствена връзка по съребрена линия до четвърта степен включително; лицата, с които се намира или е било в родствена връзка по сватовство до трета степен включително; лицата, които са възходящи или низходящи на лицето, с което пострадалото лице се намира във фактическо съпружеско съжителство, както и лице, с което родител на пострадалото лице се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство. С промените се разширява и кръгът на лицата, които имат правото да подават молба за издаване на заповед за защита срещу домашното насилие, като се предвижда това да са пострадалото лице, органът по настойничество и по попечителство - за лицата, поставени под запрещение, директорът на дирекция „Социално подпомагане” - когато пострадалото лице е непълнолетно или е с увреждания; брат, сестра или лице, което е в родствена връзка по права линия без ограничения с пострадалото лице. В закона се предвижда да не се внася държавна такса за подаване на молба и на жалба срещу заповедта за защита. Заповедта за незабавна защита ще се издава, когато опасността за живота и здравето на пострадалото лице е пряка, непосредствена или последваща. Извършителят на домашно насилие вече ще се отстранява от съвместно обитаваното жилище със съдействието на полицейските органи от районното полицейско управление по местонахождението на жилището, ако откаже да изпълни доброволно тази мярка, е записано още в закона. Всяка година до 31 март Министерският съвет ще приема Национална програма за превенция и защита от домашно насилие. Средствата за финансиране на изпълнението на задълженията по програмата ще се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджетите на съответните министерства, определени в Националната програма. Средствата за програмите за възстановяване на пострадалите от домашно насилие ще се изразходват за създаването и работата на вече създадените центрове за консултации и интервенция, кризисни центрове, защитени жилища и подслони, както и за полагането на професионални грижи – социални и психологически консултации, юридически консултации и защита, консултации с експерти по намиране на работа, специализирани грижи за деца и хора с увреждания и т.н.

   

0 коментарa

Виж още