До 15 февруари се доказва правно основание за ползване на земеделски земи

До 15 февруари се доказва правно основание за ползване на земеделски земи

За Кампания 2015 година заявяването на площи за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ ще се извършва само след регистрирано правно основание за ползването им. Правно основание се доказва със следните документи – нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, договори за аренда или наем на земеделски земи, договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване, заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, разрешителни за паша. Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители до 15 февруари е срокът за регистриране на правно основание, което се извършва в общинските служби по земеделие по местонахождение на имота. Стопаните трябва да предоставят един от посочените по-горе документи. Когато дадено лице е собственик на земеделска земя и за нея няма сключен договор за наем или аренда, тогава той представя в общинската служба по земеделие решение за възстановяване на правото на собственост или нотариален акт, вписан договор, с който се придобива право на собственост върху земеделски земи и пристъпва към заявяване на тези площи за подпомагане. В тези случаи собствениците не следва да регистрират правно основание до 15 февруари. Когато собствеността е възстановена на наследниците, тогава те трябва да се разберат помежду си кой от тях ще заявява земята за подпомагане. Един наследник може да заявява всички наследствени земи или наследниците могат да ги разпределят помежду си. В този случай единият наследник или всички, които желаят да заявяват площи за подпомагане, следва да се явят в общинската служба по земеделие до 15 февруари с решение за възстановяване право на собственост или нотариален акт и актуално удостоверение за наследници. Когато собствеността е възстановена на съпруга, а съпругата заявява тези земи за подпомагане, за да регистрира правно основание, следва съпругът да сключи едногодишен договор за наем със съпругата. Регистрацията трябва да се извърши до 15 февруари. Регистрирането на правно основание може да се извърши и чрез упълномощено лице с изрично пълномощно, в което са описани всички имоти, подлежащи на регистрация. Пълномощното трябва да бъде придружено с копия на документите за собственост. Областната дирекция „Земеделие” – Стара Загора е в готовност да работи и в събота и неделя. Директорът г-жа Елка Бонева апелира към всички собственици и ползватели на земеделски земи да регистрират правното си основание за ползване до 15 февруари. ЕЛКА БОНЕВА Директор на ОД “Земеделие”, гр.Стара Загора

   

0 коментарa

Виж още