До 15 февруари се представят справките за използваните озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове

До 15 февруари се представят справките за използваните озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове

Лицата или фирмите от контролираната от РИОСВ-Русе територия, които обслужват хладилни и климатични системи и операторите на такива инсталации са длъжни до 15 февруари 2013 г. да представят информация за количествата на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и/или флуорирани парникови газове (ФПГ), използвани в предходната година. Това изискване на специализираните наредби се отнася за системи със съдържание на ОРВ и ФПГ над 3 кг и касае операторите на предприятията от хранително-вкусовата промишленост, търговските обекти, хотелите и др. За територията на РИОСВ-Русе се контролират около 130 такива обекта и 25 сервизни фирми за обслужване на системите. През изминалата 2012 г. експертите на РИОСВ – Русе са извършили 33 контролни проверки на оператори, експлоатиращи оборудване, съдържащо ФПГ или ОРВ и не са констатирали нарушения на действащото законодателство. До 15.02.2012 г. бяха представени 117 броя годишни отчети от операторите, както и 20 отчета от фирмите, извършващи техническа поддръжка и сервиз на такива инсталации. Лицата, които не представят справки в установения срок подлежат на административно-наказателна отговорност по Закона за чистотата на атмосферния въздух, който предвижда глоби от 500 до 2000 лева за физическите лица и санкции от 1000 до 3000 лева за юридическите.

   

0 коментарa

Виж още