До 31 март операторите представят в РИОСВ-Русе информация за количеството вложени разтворители

До 31 март операторите представят в РИОСВ-Русе информация за количеството  вложени разтворители

До 31 март операторите, експлоатиращи инсталации, в които се употребяват разтворители трябва да подадат информация в РИОСВ за вложените количества. За контролираната територия това са производителите на: бои; фармацевтични продукти; растителни масла; обувки, както и машиностроителни предприятия, мебелни фирми и ателиета за химическо чистене. За територията на РИОСВ-Русе 68 оператора имат задължение по Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ бр. 96/2003 г., посл. Изм. и доп. ДВ бр. 40/2010 г.) Постъпилата информация се обобщава и се изпраща в Изпълнителната агенция по околната среда. До края на 2013 годите всички оператори, извършващи дейности в обхвата на наредбата задължително трябва да се регистрират в съответната РИОСВ. Указания за извършването на регистрация, необходимите документи, образци и такси са публикувани на интернет страницата на инспекцията.

   

0 коментарa

Виж още