До 31 януари може да бъде променен вида на осигуряването

До 31 януари може да бъде променен вида на осигуряването

От тази година се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемият им доход получен през 2009 г., а именно:  за доходи до 5400 лв. – 420 лв.;  от 5401 до 6500 лв. – 450 лв.;  от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;  над 7500 лв. – 550 лв.; Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 г. и 2011 г. е 420 лв. Минималният размер на месечния осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители си остава 240 лв. Максималният месечен размер на осигурителния доход остава както и през миналата година - 2000 лв. В случай, че земеделските производители извършват само земеделска дейност и се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, те могат да внесат еднократно дължимите осигурителни вноски за 2010г. до 31 март 2011г. Във всички останали случаи самоосигуряващите се дължат ежемесечно осигурителни вноски до 10 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят (осигуровките за м.януари се внасят до 10 феруари). От тази година е увеличена и вноската за Държавното обществено осигуряване с 1.8 %. Напомняме, че при започване или възобновяване на трудовата дейност, в седем дневен срок, самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация в компетентния офис или дирекция на НАП. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година същите не могат да променят вече избраният и декларираният вид осигуряване. Напомняме отново, че видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаването на декларация по образец до 31 януари 2011 г. Лицата, които не са осигурени на друго основание (например трайно безработни, които не получават обезщетения от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, студенти над 26 г. и др.) заплащат за своя сметка към бюджета здравноосигурителна вноска от 16,80лв. Тя се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Напомняме на всички самоосигуряващите се лица, че имат задължение да подават еднократно в годината и декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” тази година до 2 май за задълженията за социално и здравно осигуряване за 2011г. Това е и срокът, в който те са задължени да представят и справки №1 и №2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и окончателния размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски. Справката е част от годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица. До 20 февруари, самоосигуряващите се лица, които се осигуряват само за фонд „Пенсии”, могат да подадат еднократно и Декларация „Образец 1” за 2011г.

   

0 коментарa

Виж още