Държавният дълг достигна 4 789 300 000 евро

Държавният дълг достигна 4 789 300 000 евро

Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг, същият в края на септември възлиза на 4 789.3 млн. евро, от които 1 550.9 млн. евро вътрешен държавен дълг и 3 238.4 млн. евро външен държавен дълг, съобщиха от пресцентъра на МФ. Държавногарантираният дълг през месец септември достигна до 606.6 млн. евро. Увеличението се дължи основно на получените траншове, както и на валутнокурсова разлика. В края на отчетния период делът на държавния дълг в общия размер на БВП възлиза на 15.2 %, нарастването е в размер на 0.1 процентни пункта спрямо края на предходния месец. В състава на този индикатор, делът на външния държавен дълг е 10.3 %, а на вътрешния държавен дълг - 4.9 % от БВП. Държавногарантираният дълг/БВП е в размер на 1.9 %. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 32.4 %, а външните - 67.6 %. От началото на годината общият размер на извършените плащанията по главници и лихви възлиза на 1 672.6 млн. лв., от които: 1 149.4 млн. лева по външния и 523.3 млн. лв. по вътрешния дълг. По отношение на валутната композиция на плащанията, най-съществен е делът на тези в евро - 54.9 %, следван от тези в лева - 30.2 % и в щатски долари - 10.5 %.

   

0 коментарa

Виж още