Европейска София с по-добра ВиК инфраструктура

Европейска София с по-добра ВиК инфраструктура

„Софийска вода” АД започва да работи от 2000 година по силата на Концесионен договор, в който има мажоритарен и миноритарен собственик . От есента на 2010г. мажоритарно участие със 77.1% има „Веолия вода” – световен лидер в доставката на ВиК услуги в света и Столична община със 22.9%. За повечето жители на столицата остава неизвестен и срамежливо премълчаван фактът, че собствеността на ВиК системата на София остава 100% публична общинска собственост. Също толкова скрит и премълчаван факт е, че „Софийска вода” АД не е разпределяла и не разпределя дивиденти на двамата си съакционери. Цялата печалба от дейността на дружеството се реинвестира във водната инфраструктура на града – поддръжка, рехабилитация и подмяна на амортизирани водопроводи и канализация, изграждане на нова канализация, системи за управление на водното налягане, пречистване и следене на качеството на предоставяната питейна вода и пречистване на отпадъчните води на нашите клиенти. „Софийска вода” АД управлява и поддържа водопроводна мрежа (4200 kм), която е по-дълга от разстоянието София-Копенхаген-София и канализация (1600 км), приблизително равна на разстоянието до Атина и обратно. Към времето на началото на концесията след прословутия воден режим през 90-те години на миналия век в столицата (какъвто имаше и в повечето райони на България през 2011 и 2012), ВиК системата на София изпитва остър недостиг на финансови средства за поддръжка и инвестиции. Няма измерване на постъпващи водни количества в системата, както няма и сега на много други места в България. По онова време практически не съществува модерно управление на гравитачната водоснабдителна система, в която по принцип се отчитат високи загуби. Връзката с клиенти в началото на XXI век се осъществява само с един телефонен апарат. До момента „Софийска вода” АД е инвестирала над 408 млн. лева във ВиК системата на концесионната област. Само намаляването на общите загуби в периода 2011 – 2012 г., един от ключовите показатели, по които работи компанията, отбелязват спад с 16 милиона кубически метра или 3%, а през първите 7 месеца на 2013 г. на входа на системата регистрираме 11 млн. кубически метра по-малко постъпващи водни количества. Надземните съоръжения на компанията са изцяло автоматизирани и чрез инициативи за ефективност са спестени значителни средства за човешки ресурс. Представеният в Столична община Бизнес план 2014-2018 г. предвижда намаляването на общите загуби до 45.25% и на неносещите приходи вода до 49.74% към края на изпълнението му. В нормална бизнес-среда това би било изключително постижение за системата на водоснабдяването в Р България. „Софийска вода” АД е изградила и рехабилитирала 495 км водопровод и е изградила 45 км нова канализация. България е сред страните с най-модерни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води в Европа в ПСОВ край Кубратово, където чрез ко-генерация се произвежда биогаз и „зелена” електроенергия. Жителите и гостите на София ползват една от най-качествените питейни води в Европа, които се отличават с пълно съответствие на всички физико-химични и микробиологични показатели. Жителите на София и наши клиенти трябва да бъдат уверени, че вниманието на „Софийска вода” АД е насочено трайно към подобряване на ВиК услугите в столицата и към модернизирането на ВиК системата й.

   

0 коментарa

Виж още