Екоминистерството отмени решение на РИОСВ - Стара Загора

Екоминистерството отмени решение на РИОСВ - Стара Загора

Ценни местообитания в Странджа са спасени след намеса на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), съобщи за медията ни директорът по природозащитата към Българското дружество за защита на птиците Стойчо Стойчев. След подадена през септември 2011 г. жалба екоминистерството е отменило решение на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора, за изграждане на фотоволтаичен парк в Странджа. Одобреният парк е бил с площ от 100 дка и е трябвало да бъде изграден в община Болярово, на територията на две защитени зони: "Дервентски възвишения 2" - пазена от Директивата за местообитанията, и "Западна Странджа" - пазена от Директивата за птиците. Според еколозите в защитена зона "Западна Странджа" гнезди 15 на сто от българската популация на световнозастрашения царски орел. Видът има гнездово находище в околностите на инвестиционното предложение и често ловува там. Пасищата и обработваемите площи, които щяха да бъдат унищожени от фотоволтаичния парк, са местообитание на още два вида от Червената книга на България - малкия креслив орел и орела-змияр, съобщават от Българското дружество за защита на птиците. Росица РАДНЕВА

   

0 коментарa

Виж още