ЕК обявява решението си за размразяването на 115 милиона евро по ИСПА за България

ЕК обявява решението си за размразяването на 115 милиона евро по ИСПА за България

Европейската комисия официално ще обяви решението си по повод размразяването на 115 млн. евро по програма ИСПА за България утре, съобщиха от правителствената информационна служба. В 17.00 часа българско време утре вицепремиерът Меглена Плугчиева ще се срещне в Брюксел с еврокомисаря по регионалната политика Данута Хюбнер, която ще я информира за решението на ЕК. След срещата двете ще дадат съвместна пресконференция. Решението на Европейската комисия за прекратяване на междинните плащания по Кохезионния фонд за проекта „Изграждане на магистрала Люлин, околовръстно шосе София-Даскалово” и проекта „Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по направление на общоевропейските транспортни коридори (TEN-T) в България” бе взето на 23 юли 2008 г., след направени констатации, че в тогавашния фонд „Републиканска пътна инфраструктура” не са изградени системи за управление и контрол, които да осигурят добро финансово управление на Кохезионния фонд в съответствие с общоприетите принципи и стандарти както и за правилното прилагане на процедурите за обществени поръчки. За да възстанови финансирането на проектите по ИСПА, българското правителство и Народното събрание предприеха редица действия, свързани с промени в действащото законодателство, съответните подзаконови нормативни актове, прилагащите административни структури, както и действащите системи за управление и контрол по Кохезионния фонд. Приет бе Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Променен бе Законът за обществените поръчки, като бяха включени мерки за засилване на дейностите по прозрачност и контрол при провеждането на процедурите. Изменен бе Законът за пътищата, като Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” се преобразува от второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на финансите в Национална агенция „Пътна инфраструктура” със статут на първостепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерския съвет. Правителството одобри Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция „Пътна инфраструктура”. Въведено бе ясно разграничение на правата и отговорностите на органите, които формират и провеждат държавната транспортна политика, и тези, които изпълняват програмите и оперативните задачи в пътния сектор. Последващите одити и допълнителни разследвания дадоха уверение за липса на конфликт на интереси и необходимите гаранции, че административното, финансово и техническо управление на проектите е извършвано съобразно правилата и законодателството, както и че нито една от процедурите по обществени поръчки и по договаряне не е довела до злоупотреба с финансовата помощ от Кохезионния фонд по отношение на проектите. На 5 ноември 2008 г. заместник министър-председателят Меглена Плугчиева връчи на комисаря по регионална политика Данута Хюбнер Националната позиция на Република България по прекратените от ЕК междинни плащания по Кохезионен фонд за проектите „Автомагистрала „Люлин” – Софийски околовръстен път – п. в. „Даскалово” и „Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по направление на общоевропейските транспортни коридори (TEN-T)”. Тя бе придружена от документация, съдържаща изпълнението на плановете за действие на системите за управление и контрол на НАПИ, осъвременените процедурни наръчници, докладите на КPMG и одиторската позиция на Одитния орган относно препоръките на КPMG. С връчването на националната позиция спря да тече четиримесечният срок за суспендирането на междинните плащания, който изтичаше на 23 ноември 2008 г. С националната позиция, Разплащателният орган наложи финансова корекция в размер на 651 897 евро по проект „Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по направление на общоевропейските транспортни коридори (TEN-T) в България”. В периода 28-30 януари 2009 г. ЕК извърши проверка на място на Управляващия орган в Министерството на транспорта и на Междинното звено в Националната агенция „Пътна инфраструктура”. С писмо от 24 март 2009 г. ЕК уведоми българските власти, че въз основа на анализа на документацията, предадена от националните органи, може да бъде направено заключението, че описанието на Системите за управление и контрол отговаря на стандартите съгласно Регламенти (ЕС) 1164/94 и 1386/2002. На 15 април 2009 г., по време на среща на вицепремиера Меглена Плугчиева с Дирк Анер, генерален директор на ГД „Регионална политика” на ЕК, българската страна бе уведомена, че Генералната дирекция е започнала съгласувателна процедура за отмяна на решението на ЕК за временно спиране на междинните плащания по двата проекта.

   

0 коментарa

Виж още