ЕП призовава за отваряне на трудовия пазар за всички нови държави-членки

ЕП призовава за отваряне на трудовия пазар за всички нови държави-членки

Европейските депутати приеха днес доклад по собствена инициатива върху засилването на борбата с недекларирания труд. В него се отбелязва, че този феномен заплашва устоите на европейския социален модел, като за справянето с него се препоръчва намаляване на данъчното облагане и стимули за работодателите, както и ограничаване на регистрационните и административни разходи. ЕП препоръчва също "старите" държави-членки да отворят своя пазар на труда за работници от всички нови държави-членки, съобщи българската пресслужба на ЕП. В доклада на Pier Antonio Panzeri (ПЕС, Италия) относно засилването на борбата с недекларирания труд, който беше приет с 479 гласа "за", 50 "против" и 47 "въздържали се", се изразява дълбока загриженост по повод размерите на този феномен, който в някои държави-членки се равнява или надхвърля 20% от БВП. Това е особено обезпокоителна тенденция на трудовия пазар в Европа, която може да застраши икономиките на държавите-членки и устойчивостта на европейския социален модел, като същевременно създава изкривявания в конкуренцията на вътрешния пазар и е в основата на социалния дъмпинг. Данни на Евробарометър за България В изследване на общественото мнение на Евробарометър от октомври 2007 г. на интервюираните лица се задава въпросът колко хора по тяхна преценка извършват недеклариран труд в тяхната страна, като резултатите за България са едни от най-високите за ЕС. Според същото изследване, хората в България смятат, че една от основните причини за практикуването на недеклариран труд е липсата на контрол от страна на властите. На въпроса колко от работещите са получили заплащане "на ръка", България отново регистрира едни от най-високите резултати за ЕС - 14%, при средно за ЕС 5%. По-строги процедури за инспекции и затягане на проверките Депутатите призовават в доклада за "по-оперативни и целенасочени европейски действия в борбата с недекларирания труд, за да не се позволи модернизирането на трудовото законодателство в Европа да остане едно чисто теоретично изложение". Същевременно те искат Комисията да разгледа възможността за създаване на бази данни относно различните подходи и методики, използвани за измерване на недекларирания труд от държавите-членки, като целта е насърчаване на обмяната на добри практики и познания. Държавите-членки се призовават да въведат по-строги процедури за инспекции и да затегнат проверките, "които са били отслабени в редица държави". Членовете на ЕП подчертават също така, че в националните законодателства съществуват различни определения на недекларирания труд и че въвеждането на едно общо определение би спомогнало за премахване на несигурността на статистическите проучвания. Според доклада Европейският съюз може да играе по-голяма роля в насърчаването на по-задълбочено сътрудничество и координация между инспекциите по труда чрез укрепване на икономическите и технологични ресурси на тези служби. Намаляване на данъчното облагане и стимули за работодателите Докладът призовава държавите-членки да намалят икономическата привлекателност на недекларирания труд като гарантират, че системите за данъчно облагане и социална защита са "възможно най-опростени, прозрачни и достъпни". В същото време държавите-членки трябва да продължат да реформират тези системи, намалявайки тежестта на данъчното облагане върху работната сила. Депутатите смятат, че държавите-членки трябва да предвидят значителни стимули за работодателите, които се ангажират с преобразуването на недекларирания труд в законна дейност, като същевременно се предвидят "сурови санкции" за тези, които продължават да използват недеклариран труд. Опростяването или намаляването на административните разходи и процедури (особено за малките и средни предприятия) също би намалило използването на недеклариран труд. Ограничаване на разходите за регистрационни и административни процедури ЕП приканва националните власти да насърчат използването на електронното правителство и електронната регистрация и да ограничат разходите и сложността на регистрационните и административните процедури за предприятията, например чрез намаляване на броя на данъчните формуляри, вписване на единни данни, единни фишове за заплата и обслужване на едно гише. Депутатите призовават специално за по-добро прилагане във всички държави-членки на съществуващото законодателство за минимално заплащане и призовава тези държави-членки, които понастоящем не са приели "достойно минимално заплащане", да предвидят приемането на такова. Докладът отбелязва и необходимостта от по-решителни действия по въпроса за труда без заплащане на социални осигуровки. Отваряне на пазар на труда за работници от всички нови държави-членки Европейските депутати призовават тези държави-членки, които са приложили преходни разпоредби по отношение на свободата на движение на работници в ЕС, да отворят своя пазар на труда за работници от всички нови държави-членки, предвид факта, че тези ограничения водят до увеличаване на използването на недеклариран труд. Същевременно се приветства инициативата на Комисията да заведе дело в Съда на Европейските общности срещу тези държави-членки, които все още не са въвели автоматичното признаване на квалификациите, получени в новите държави-членки. В заключение докладът отбелязва, че при работниците, които се ползват от правото на свобода на движение, недекларираният труд може да се дължи на непознаване на съответните разпоредби и затова призовава за провеждане на обществени кампании, които да повишат осведомеността по тази тема сред работниците и работодателите.

   

0 коментарa

Виж още