Живка Аладжова оспори решение на ОС - Мъглиж

Живка Аладжова оспори решение на ОС - Мъглиж

Областният управител на Стара Загора Живка Аладжова оспори решение на Общински съвет Мъглиж, в което той дава съгласие за отдаване под аренда на имоти – частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс. Законът за собствеността и ползването на земеделските земи предвижда отдаването на земи от общинския поземлен фонд под наем или под аренда да става без провеждане на търг или конкурс, само при наличие на условията, визирани в закона, което в конкретния случай не е налице. В Решението не са записани мотивите от предложението на кмета на община Мъглиж и не са приети като основание за отдаване под аренда цитираните земеделски земи. Към същото не са приложени Заповед на кмета на община Мъглиж и съставените Констативни протоколи от огледа на мястото.

   

0 коментарa

Виж още