Забраниха строителството в Калиакра

Забраниха строителството в Калиакра

Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров издаде заповед за забрана на строителството в Калиакра, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Заповедта е с цел съхраняване, превантивна защита и предотвратяване на опасността от увреждане и/или унищожаване на значими природни местообитания и видове, опазвани в защитена зона за местообитанията от НАТУРА 2000 "Комплекс Калиакра". Тя се отнася за териториите от землищата на Балчик, село Тюленово, община Шабла, селата Божурец, Българево, град Каварна, село Камен бряг, село Свети Никола и с. Топола. Общата площ на забранената за строителство територия е 441 282.643 дка, от които 39.561 кв. км. морски пространства. Издаването на заповедта се налага заради наличието на множество планове, проекти и инвестиционни предложения за строителство в територията на посочената защитена зона, чието реализиране би могло да доведе до значително отрицателно въздействие върху опазваните ценни видове и местообитания. Със заповедта се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земи, гори и водни площи в посочените територии, с изключение на случаите, при които промяната е свързана с изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, пречиствателни станции за питейни води, съоръжения за третиране на отпадъци, пътища, укрепване на свлачища и други обекти от техническата инфраструктура, или с планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на публикуване на заповедта в "Държавен вестник" има стартирала процедура за оценка на въздействието върху околната среда. Забраните са за срок от една година или до влизане в сила на заповедта на министъра на околната среда и водите, с която ще бъде обявена защитена зона за местообитанията "Комплекс Калиакра".

   

0 коментарa

Виж още