Зам.-министърът на труда и социалната политика Димитър Димитров представи Националния план за действие по заетостта

Зам.-министърът на труда и социалната политика Димитър Димитров  представи Националния план за действие по заетостта

Абсолютният брой новорегистрирани безработни за месец януари е 8500 души. Болшинството от тях са основно в две сфери – индустрия и услуги. Това каза зам.-министърът на труда и социалната политика Димитър Димитров при представяне на Националния план за действие по заетостта (НПДЗ).Димитров посочи, че за месец януари има 6 000 свободни работни места за нискоквалифицирана работна ръка. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта уточни, че предлаганите работни места са отново в тези сфери на преработваща промишленост, шивашката индустрия, в които има най-големи съкращения. Димитър Димитров уточни, че 76% от новорегистрираните безработни са в сектор индустрия, като 55% от тях са в преработващата промишленост около 20% са в строителството. Ниво на безработица към края на 2008 г. е 6,3 %, което е по-малко от средното за Европейския съюз (ЕС). Най-висока е безработицата в страните от ЕС - над 14,3% в Испания. За България средното равнище на безработицата е под нивата на новоприсъединилите се страни Латвия и Словакия – над 10 % . Коефициентът на заетост, който показва, каква част от активното население е включена на пазара на труда, е 65% в края на 2008 г. „Нива на коефициент на заетост, които плътно ни приближават до изискванията на Лисабонската стратегия”, посочи Димитров. В края на 2008 г безработните са 234 000 души. Задълбочават се регионалните различия на пазара на труда. По Националния план за действие по заетостта са предвидени нови 38 регионални програми за региони с високи нива на безработица и с голям брой лица, които са на социално подпомагане.Заместник-министър Димитров посочи, че нивата на безработица за София област са под 2 %, докато в други общини на страната нивата на безработица са над 47%. Целта на разработения НПДЗ е да не се допускат масови съкращения и да не се позволява увеличаване на регионалните различия. „НПДЗ е основен инструмент за ограничаване на влиянието на икономическата криза”, заяви Димитров. Нов момент в него е включването на програми и мерки за запазване на заетостта. Отрасловата структура на новорегистрираните безработни в бюрата по труда към края на месец декември 2008 г. в сектора на услугите са: съкратени хотели и ресторанти – 9,1%, държавно управление и отбрана – 3316%, търговия и ремонт на автомобили 26,5 %, операции в недвижимото имущество – 6,6% , транспорт и съобщения – 6,6%, други обслужващи дейности 8,7%. В отрасъла на индустрията в добивната промишленост е 2,4%, строителство – 19,9 %, производство и разпространение на електроенергия, газ и вода – 1,2% преработваща промишленост 76,5%.

   

0 коментарa

Виж още