Заповед на проф.Танчев във връзка с предстоящите празници

Заповед на проф.Танчев във връзка с предстоящите празници

Кметът на Община Стара Загора професор Светлин ТАНЧЕВ издаде Заповед във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници,с която нарежда: 1.Заместник кметовете на общината, директорите на дирекции и началниците на отдели в Общинска администрация, Главните специалисти административно обслужване в Административните бюра, кметове и кметски наместници на населени места да вземат необходимите мерки за спазване на обществения ред през Коледните и Новогодишни празници. 2.Управителите на дружества и фирми, директорите на учебни и здравни заведения да осигурят охраната на административните и стопански сгради с цел недопускане на кражби и опазване на държавната и общинска собственост.Особено внимание да се обърне на паровите и електрически инсталации за недопускане на аварии през празничните дни. 3.Началникът на Районно полицейско управление, съвместно с управителите на дружества и фирми да вземат необходимите мерки по организацията на охраната на държавните и обществени сгради през време на Коледните и Новогодишни празници. Да се извърши проверка на противопожарните уреди и съоръжения и контролират изключването на електрозахранването. 4.Началника на Районното полицейско управление да осигури условия за спокойното протичане на Коледната и Новогодишна служба в църквите на територията на общината с оглед недопускане на нарушения на общественният ред. 5.За недопускане на нещастни случаи по време на празничните дни, абсолютно се забранява стрелбата с лично и ловно оръжие на територията на общината, както и продажбата и употребата на пиратки, фоерверки, ракети и други пиротехнически средства на малолетни и непълнолетни. 6.В случай на възникване на пожари, наводнения и други стихийни бедствия през празничните дни, да се приведе в изпълнение общинският план за организиране на спасителни и аварийни дейности за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи 7. Главните експерти от Дирекция “СИ” и отдел „ОКТ” да извършат преглед на организацията по възстановяването на водоснабдяването, електроснабдяването, съобщителните връзки и нормализиране на междуселищния и градски транспорт при възникване на кризисни ситуации на територията на общината, за което лично ми се докладва. 8.Главният експерт по "ОМП и КИ" да изготви график за дежурство през Коледните и Новогодишни празници от членовете на Общинска администрация и Щаба на кмета за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и ми го представи за утвърждаване. 9.Главният специалист “Транспорт" в отдел “АСД” да организира дежурството на автомобил през празничните дни съгласно утвърденият от мен график. 10.Ръководителите на фирми, учреждения, организации и гражданите нарушили Наредбата за общественният ред в Община Стара Загора и настоящата моя заповед подлежат на санкции съгласно същата Наредба. Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите чрез средствата за информация и до всички длъжностни лица за изпълнение. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на г-н Белчо Белчев - Заместник кмет на Община Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още