Започва процедура за проектиране на нови транспортни схеми на градския транспорт

Започва процедура за проектиране на нови транспортни схеми на градския транспорт

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) откри процедура по Закона за обществените поръчки за разработване на пакет от документи, насочени към модернизация на обществения транспорт в градовете Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен. Целта е да се подготвят инвестиционни проекти, с които общините да кандидатстват като бенефициенти по ОП "Регионално развитие" (ОПРР), приоритетна ос 1.5 "Системи за устойчив градски транспорт", с общ финансов бюджет от 160 127 475 евро (от тях 136 108 354 евро безвъзмездна помощ от ЕФРР). Възлагането включва триетапна проектна подготовка: Етап 1: Проучвания за техническото състояние на градския транспорт и транспортната мрежа на съответния град; проблеми, които могат да се разрешат, чрез подобряване и оптимизиране на трафика; изготвяне на анализ и стратегии за развитие на градския транспорт. Изследването включва и анализ на собствеността и състоянието на съпровождащата инфраструктура (депа, контактна мрежа, ел. подхранващи станции за тролейбусния транспорт, спирки и павилиони за билети); Етап 2: Изготвяне на проучване за осъществимост и необходимата съпътстваща документация съгласно българското законодателство за 5-те града, както и прединвестиционно проучване и екологична оценка. Изготвяне на финансово-икономически анализ на проектите, генериращи печалба – за всеки град по-отделно; проучване на пътникопотоците и икономически ефективните услуги за оператортите; изготвяне на стратегия за управление на трафика и неговата оптимизация. Етап 3: Изготвяне на Формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционни проекти по ОПРР. Формулярът, следва да бъде представен в един от двата варианта: Вариант 1: - за участие с проект за над 50 млн. евро, и Вариант 2: - за проект под 50 млн. евро, в зависимост от резултатите от извършените проучвания и вариантните решения. Предвид трудността да се извърши едновременно и в приемлив срок предпроектно проучване в петте града, които са на значително разстояние един от друг, разработването на пакета документи е разделено на две обособени позиции: за Пловдив и Стара Загора (обособена позиция 1) и Плевен, Русе и Варна (обособена позиция 2). Прогнозната стойност на поръчката е 2 263 800 лв. без ДДС. Средствата са осигурени по безвъзмездната схема BG161РО001/5-01/2008 "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР. Планираният срок за изпълнение е 10 месеца. Участниците могат да представят оферта за двете обособени позиции или само за една от тях. Срок за закупуване на документи: 22.02.2010 г., 16.30 ч. Срок за получаване на оферти: 04.03.2010 г., 16.30 ч. Отваряне на офертите: 05.03.2010 г., 14.00 ч., в сградата на МРРБ Основните параметри за Стара Загора са: 11 автобусни линии - 94 км; 5 тролейбусни линии – 33 км, като се предвижда и актуализация на генералния план

   

0 коментарa

Виж още