Започна подаването на годишните данъчни декларации

Започна подаването на годишните данъчни декларации

30 април 2009 е крайният срок, в който можем да подадем годишната си данъчна декларация и да внесем дължимия данък върху доходите, които сме получили през 2008 г. , припомни Мариета Добрева от Териториалната дирекция на НАП в Стара Загора. Формулярите на декларациите могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на НАП и да бъдат получени от офисите на агенцията в Стара Загора и Казанлък. И през 2009 година гражданите, които подадат декларацията си до 10 февруари, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Същата отстъпка и при същите условия ползват и лицата, които подадат декларацията си по електронен път до 30 април, като двете отстъпки не могат да се ползват едновременно, уточни Мариета Добрева. Нов момент през 2009 е, че при изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа за 2008г. не се включват доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. Същите се облагат с данък върху годишната данъчна основа в размер на 15 на сто съгласно чл.28 от ЗДДФЛ, който се изчислява в част ІV на Приложение №2, съобщи Мариета Добрева. Когато с годишната данъчна декларация за 2008 г. се декларират доходи, получени през течение на годината за извършена дейност през минали години се подава и коригираща справка за осигурителния доход. В тези случаи се попълва и Част VІ от данъчната декларация – „Дължими осигурителни вноски за извършена дейност през минали години, когато дохода е придобит през 2008 г.” от основната част на годишната декларация. Офисите на Териториалната дирекция на НАП в Стара Загора и Казанлък работят от 09.00 до 17.30 часа без прекъсване.

   

0 коментарa

Виж още