Защитиха дюните в района Ахелой-Равда-Несебър

Защитиха дюните в района Ахелой-Равда-Несебър

В новата защитена зона "Ахелой-Равда-Несебър" се забранява премахване на дюни по заповед на министъра на околната среда и водите, излязла в "Държавен вестник".

С друга заповед се обявява и защитената зона река Янтра. Териториалният обхват на двете защитени зони е определен с координатни регистри на граничи точки, съобщи екоминистерството.

Причина на опазването в зона "Ахелой-Равда-Несебър" са непрекъснати морски и сухоземни природни местообитания, дюни, както и видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни. 

Сред ограниченията, които са въведени заедно със заповедта, са промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на пасища, мери, мочурища и дюни, увреждане или унищожаване на дюни чрез разораване, разкопаване, засипване, утъпкване, паркиране. В зоната "Река Янтра" се пазят сухоземни и сладководни природни места за обитаване,

Създадените ограничения са задължителни за изпълнение, а нарушителите се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие. 

   

0 коментарa

Виж още