За да се намали риска от пожар, МВР съветва:

За да се намали риска от пожар,  МВР съветва:

През последните дни зимата напомни за себе си. Заедно със студа в домовете ни влезе и опасността от възникване на пожари, причинени от отоплителни и нагревателни уреди и прибори. От 1.10.2010 г. до момента на територията на страната при битови пожари и са пострадали 49 граждани и са загинали 26, двама от които – в нашата област. На 16.11.2009 г. при пожар, причинен от късо съединение в отоплителен уред , загина обитаващата жилището самотно живевеща 89-годишна жена. На 28.12.2009 г в частен дом почина от задушаване 75-годишен старозагорец. Смъртта му бе причинена от задушаване, предизвикано от тлеещата завивка на леглото, върху която е паднало необезопасен ел. уред. 79-годишен мъж казанлъчанин пострада при пожар, причинен от неправилно боравене с електрически уред на 14.01.2010 г. От началото на 2010 г. отново са регистрирани случаи, при които пожарите са причинени от неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни уреди. За да се намали риска е необходима сериозна подготовка, както на самите отоплителни уреди, така и на инсталациите в домовете и помещенията, в които се съхраняват горива. От огромно значение е правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди. Препоръчително е и монтирането на детектори за дим. Основните препоръки на инструкторите от пожарната са: не ползвайте нестандартни отоплителни уреди, не ги оставяйте без наблюдение и спазвайте противопожарните изисквания и указанията за безопасна експлоатация на всеки уред: При използване на печка с твърдо гориво или камина • Тя трябва да бъде инсталирана според изискванията -на 60 см около нея да няма горими материали, а ако това е невъзможно – пред нея да се постави негорим (стъклен или метален) екран за предпазване от искри, падане на въглени или случайно попадане на материали в камината. • Печките за дърва трябва да са със здрава облицовка и затварящи се вратички и да имат въздушна междина към пода. • Собствениците на отоплителни уреди с твърдо гориво, трябва ежегодно преди настъпване на отоплителния сезон да проверяват и почистват комина, особено ако не е бил използван дълъг период от време. Да проверят за пукнатини в коминните тела в подпокривните пространства на сградите и при установяване на такива – да ги замажат. • Важно правило е да не се използва лесно запалима течност /бензин, спирт, нафта/ за разпалване на печката с твърдо гориво. Ако това все пак се наложи – трябва да се ползват минимални количества, като се внимава за евентуално връщане на пламъка по изливаното гориво. Риск носи и използването на големи количества хартия за разпалване, тъй като голямото количество топлина може да възпламени саждите, натрупани в комина. • Не се препоръчва използването на дървени въглища в затворено помещение - изгарянето им води до отделяне на голямо количество дим, задушливи и токсични газове. • Преди да заспиване, обитателите на помещението следва да се уверят, че огънят в камината е угасен. Не бива да се затваря отвора за регулиране на огъня, тъй като това ще доведе до загазоване на помещението с въглероден двуокис. • Правилното съхраняване на твърдото гориво и добре закрепените кюнци също са от съществено значение недопускане на пожар през отоплителния период. Огнеборците напомнят, че съгласно Наредба № І-209/ 22.11.2004 г. за пожарна безопасност на обектите, абсолютно се забранява съхраняването на твърдо и течно гориво в подпокривните пространства, техническите помещения на етажите и стълбищните клетки в жилищните сгради. При използване на печка / камина/ с водна риза – домашно парно. • Препоръчително е преди да се запали уреда, да се извърши проверка дали всички контролни изключватели и спирателни вентили, ниво на флуиди са в нормално работно състояние. Ако инсталацията ще се ползва от външни хора и гости през ваканцията - те трябва да бъдат подробно инструктирани относно безопасната й експлоатация. • Добре е собствениците на инсталацията, редовно да проверяват състоянието на стените и тавана около котела и по протежение - по линията на комина. Ако стената е гореща или с изменен цвят – вероятно се налага почистване или монтаж на нова димоотводна тръба. Ремонт се налага и при установяване наличие на пукнати и разхлабени тухли на комина. • Ремонтите и поправките задължително следва да се извършват от компетентен специалист. При използване на електрически отоплителни уреди • Те трябва да са стандартни и изправни и да не са с мощност, която би могла да претовари ел. инсталация в жилището. Най-опасни са електрически печки с открити реотани и/ или повредени терморегулатори. • Уредът трябва да стои на не по-малко от 80 см. от горими материали и предмети и да не се доближава до леглата преди лягане – докато обитателите на жилището спят, краищата на завивките им се могат да се опрат или паднат върху печката и причинят пожар. • В никакъв случай не бива да се поверява обслужването електрически отоплителни уреди на деца. Те и трудноподвижните възрастни хора не бива да бодат оставяни сами в помещения, отоплявани с уреди с открити реотани. Дори ако печките са изключени, по-големите деца могат да ги включат. • Подовото отопление е сравнително безопасно, но при възнакване на повреда също може да причини пожар. Същото се отнася за радиаторите и калориферите. • Стойките и крачетата на уредите трябва да са стабилни и негорими. Огнеборците препоръчват отоплителни уреди с изключвател при аварийно обръщане - това е задължително за модерните уреди. При използване на газови отоплителни печки и котлони • Важното е редуцир-вентилт на газовата бутилка да бъде стандартен и изправен, а газопроводът – стаблно закрепен чрез скоби към бутилката и редуцир-вентила. Маркучите за газ трябва да са специални - от синтетичен каучук. Обикновените се разяждат от пропан-бутана. • Преди да се включи газовия уред, помещението следва да се проверява. • Редовно трябва да се извършва проверка за пропускане на газ от маркуча, съединенията, редуцир-вентила Не всички хора усещат мириса на газ, затова огнебобците препоръчват да се използват гъба с пяна. При констатиране на теч, уредът трябва да се изнесе на открито – двор, тераса. В никакъв случай не бива да се хвърля горящата бутилка през прозорец или тераса – експлоадират на земята. • При подмяна на бутилката, всички спирателни вентили следва да бъдат затворени. • Притокът на газ трябва да се спира винаги и само от редуцир - вентила. При спиране от регулатора на уреда, възниква риск в помещението да изтече газ през неплътности в системата. • Газовата печка, също както печката на твърдо гориво не трябва да се поставя челно и странично до горими материали. • За да не възникне експлозия, бутилката с газ трябва да не бъде поставяна в близост до нагревателен уред или под пряко въздействие на топлина - от огън, вряла вода или отоплителен уред. • В никакъв случай не бива да се допуска некомпетентен ремонт за газови уреди и редуцир-вентили. • Трябва да се знае, че пропан-бутанът е газ по-тежък от въздуха и се наслоява ниско по пода, лесно образува взривоопасни концетрации с въздуха в помещението и се възпламенява от маломощни източници на запалване ( цигари, искри от контактни ключове, пламъкът на газовия котлон). Поради това е забранено е използването съхраняването на бутилки и уреди за пропан-бутан в помещения и тераси без вентилация в долната част и такива, намиращи се под нивото на терена (сутерени, избени помещения и подземни гаражи). При възникване на пожар в резултат на изтичане на газ, не бива да се предприемат гасителни действия, преди да е изключен притока на газта. Изключително опасно е: • Да се поставят или да сушат тъкани и дрехи над или върху отоплителни уреди. • Да се изхвърля гореща пепел през прозорец, близо до горими материали и в пластмасови контейнери за смет. Пепелта и въглените трябва да се поставят в метален съд отвън, така че вятърът да не ги разнася. • Да се оставят отоплителни и нагревателни уреди да работят, без наблюдение. • Да се използват електрически нагревателни уреди в бани, тераси или в други места, където могат да влязат в контакт с вода. • Да се размразяват тръбопроводи с открит пламък от горелка или факла. Тръбата предава нагряването и може да възпламени горими материали, поставени върху тях от другата страна на стената. Огнеборците препоръчват в такива случаи да се използват вряла вода или сешоар. • Да се използва електлически нагревател, който може да претовари инстлацията. Да се използват нестандартни, саморъчно направени удължители. • Да се оставят трудноподвижни възрастни хора и деца заключени сами в къщи. Те нямат реална представа и сетива за рисковете от възникване на пожар. Не бива да бъдат оставяни без наблюдение и отоплителните уреди в обитаваните от тях помещения. От пожарната апелират към гражданите, при забелязване нарушения на противопожарните правила и при възникване на пожар или друга аварийна ситуация да подадат сигнал на тел. 112.

   

0 коментарa

Виж още