Земеделци искат изчистване на застъпванията

Земеделци искат изчистване на застъпванията

На проведени срещи с ръководството на МЗХ, земеделските производители, които кандидатстват за подпомагане по схеми за директни плащания и национални доплащания на площ, поставиха съществуващи проблеми, свързани със застъпване на заявени земеделски парцели. Те изразиха своите опасения от неправилно санкциониране заради застъпените площи и поискаха бързо разрешаване на проблемите. В отговор на исканията на производителите министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов изпрати писмо до изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” г-жа Калина Илиева, в която даде указания за решаване на поставените проблеми. В съответствие с разпоредбите на правото на Европейския съюз в случаите, когато двама или повече земеделски стопани са заявили в един физически блок земеделски парцели, чиято обща площ е по-малка или равна на допустимата за подпомагане площ на този физически блок, тези земеделски парцели ще се приемат за допустими за подпомагане, независимо в коя част на физическия блок са очертани и дали се застъпват. Този подход ще бъде използван за всички останали неразрешени застъпвания, след като бъде завършена актуализацията на 60% от ортофото картата на страната, което се очаква да стане до края на месец януари 2011 година. Освен това министър Найденов поиска да бъдат изменени вътрешните правила на Разплащателната агенция, като срокът, в който при застъпване на земеделски парцели земеделските стопани трябва да представят доказателства, че стопанисват парцелите на правно основание, се удължава от 10 на 20 работни дни. Тази промяна ще позволи на кандидатите за подпомагане да представят всички необходими документи, които доказват правното основание, на което ползват заявените площи и ще предотврати неоснователното им санкциониране.

   

0 коментарa

Виж още