Зимен смог над Стара Загора; Хронично болните и децата - в помещенията

Зимен смог над Стара Загора; Хронично болните и децата - в помещенията

През последните дни поради неблагоприятните метеорологични условия (безветрие и наличие на трайни температурни инверсии) на територията на град Стара Загора се наблюдава явлението „зимен смог”. Явлението се характеризира със задържане и натрупване в приземния слой на атмосферата под форма на мъгла на замърсителите на атмосферния въздух азотен диоксид и прах. Основни причинители на смога са димните газове, емитирани от автомобилния транспорт и битовото отопление с твърди горива. Тези обстоятелства определят регистрираните от автоматичната измервателна станция „Зеления клин” наднормени стойности на показателите азотен диоксид и фини прахови частици РМ10. Подобна обстановка се наблюдава и в други по-големи градове. Метеорологичната прогноза за следващите няколко дни сочи запазване на условията за образуване на смог. Чувствителни групи от населението, които могат да се повлияят неблагоприятно от възникналата обстановка са: деца (особено до 5 годишна възраст), възрастни, хронично болни с респираторни заболявания и болни от астма. За ограничаване въздействието на замърсения въздух върху здравето на хората препоръчваме в часовете с наличие на смог (обикновено рано сутрин и привечер), чувствителните групи от населението да не напускат жилищните или работните помещения, като затворят плътно прозорците на стаите; да се избягва физическа дейност на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито. За намаляване на условията за образуване на смог и редуциране на емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт през периода на неблагоприятните метеорологични условия, призоваваме всички граждани да ограничат използването на лични автомобили.

   

0 коментарa

Виж още