Извънредна сесия на ОбС - Стара Загора на 20 ноември

Извънредна сесия на ОбС - Стара Загора на 20 ноември

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора свиквам Общинския съвет на Община Стара Загора на извънредно заседание на 20 ноември 2008 година от 9.00 часа в зала “П.Р.Славейков” на общината при следния проект за ДНЕВЕН РЕД 1. Промяна в съставите на Постоянните комисии по Законност и Имоти и стопанска политика. Вносител: Антоанета Масленска - Председател на ПК по законност 2. Доклад на Временната комисия за установяване на фактическото и правно състояние на рекламно информационните съоръжения, разположени на територията на град Стара Загора. Вносител: Валентин Вълков - Председател на Временната комисия 3. Наредба за рекламната дейност на територията на община Стара Загора. /второ четене/ Вносител:проф.Светлин Танчев - Кмет на Община Стара Загора 4. Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора. Вносител:Антоанета Масленска - Председател на Временната комисия 5. Информация за изпълнение на бюджета на община Стара Загора към 30.09.2008 година. Вносител:проф.Светлин Танчев - Кмет на Община Стара Загора 6. Извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2008 г. и промяна в поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт. Вносител:проф.Светлин Танчев - Кмет на Община Стара Загора 7. Проект за подробен устройствен план –план за регулация и застрояване на квартал „Възраждане”, град Стара Загора. Вносител:проф.Светлин Танчев - Кмет на Община Стара Загора 8. Питания

   

0 коментарa

Виж още