Извършиха проверка за изпълнението на проекта за обновяване на МБАЛ - Разлог

Извършиха проверка за изпълнението на проекта за обновяване на МБАЛ - Разлог

В Община Разлог е извършена проверка на място от експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект “Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в "МБАЛ - Разлог" ЕООД”. „Проверката е следствие от наше писмено искане за междинно възстановяване на средства по „Оперативна програма регионално развитие 2007-2013г.” На място е проверена цялата документация по проекта, проверени са извършените строително-ремонтни дейности и доставеното медицинско оборудване и апаратура. От извършената проверката Община Разлог ще получи официален доклад. На място не са констатирани пропуски, напротив направени са констатации, че проекта се изпълнява съобразно подписания договор и предвидените срокове, което е основание да очакваме възстановяване на средства.”, коментира Иван Гюров, зам.-кмет по икономически и правни въпроси в Община Разлог. По проекта „Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в "МБАЛ - Разлог" ЕООД” е подобрена, обновена и модернизира здравната инфраструктура в планинската община, посредством закупуване, доставка и пускане в експлоатация на високотехнологично оборудване за диагностика, лечение и долекуване. След извършените ремонти дейности помещенията за инсталация на закупената апаратура и оборудване отговарят на изискванията на медицинските стандарти и действащата нормативна уредба. Всички предвидени дейности по строителство и доставка на оборудването и апаратурата са приключили. До края на месец август предстои въвеждане в експлоатация на апаратурата и обектите на строителство. През месец септември ще бъде внесено искане за окончателно плащане по проекта, като бъдат отчетени финално всички извършените дейности.

   

0 коментарa

Виж още